logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
plus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
  Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
minus Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
plus Rok 2007
plus Rok 2008
plus Rok 2009
plus Rok 2010
plus Rok 2011
plus Rok 2012
plus Rok 2013
plus Rok 2014
plus Rok 2015
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

 

 

 

 

 

 

 


IM-PULS

 

Wojewódzki Program Wspierania Ponownego Zatrudnienia Pracowników Zwolnionych w Wyniku Restrukturyzacji Dolnośląskiej Służby Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sierpień 2003r.
I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

 

1. Nazwa programu

Wojewódzki program wspierania ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych
w wyniku restrukturyzacji dolnośląskiej służby zdrowia

 

2. Cel programu

Zapobieganie bezrobociu i łagodzenie skutków zwolnień pracowników dolnośląskiej służby zdrowia.

 

3. Beneficjenci

Program adresowany jest do osób zwolnionych z pracy w związku z restrukturyzacją dolnośląskiej służby zdrowia, w tym:

 

§         pracowników będących w okresie wypowiedzenia

§         pracowników zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich
12 miesięcy

§         małżonków zwolnionych pracowników, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne

 

Zakłada się, iż programem zostanie objętych łącznie 1 800 osób z terenu całego województwa dolnośląskiego.

 

4. Przewidywane efekty

§         Powrót na rynek pracy osób zwolnionych z placówek służby zdrowia

§         Utworzenie nowych miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

§         Powstanie nowych firm w wyniku samozatrudnienia

§         Wzrost konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw

§         Wzrost kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw

 

5. Okres realizacji

wrzesień 2003 – luty 2005

 

6. Koszt realizacji program

Całkowity koszt realizacji programu został oszacowany na kwotę  8 054 tys. zł.

Program finansowany będzie z różnych źródeł, w tym:

§         Z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji samorządu województwa.
Zakłada się przeznaczenie na realizację programu kwoty 3 202 tys. zł., co pozwoli na sfinansowanie ok. 40% planowanych działań.

§         Z środków Funduszu Pracy przyznanych samorządom powiatów.
Samorządy zadeklarowały udział własny w finansowaniu programu na poziomie
ok. 30% kosztów poszczególnych projektów, co stanowi kwotę 2 413 tys. zł.

§         Z rezerwy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonej na finansowanie programów przeciwdziałania bezrobociu.
Planuje się wystąpienie do Ministra z wnioskiem o dofinansowanie programu w kwocie 2 364 tys. zł.  co stanowić będzie ok. 30% kosztu całego programu.

§         Z środków przedakcesyjnych PHARE 2001.
Zakłada się objęcie części beneficjentów programu działaniami w ramach programu PHARE 2001 - Rozwój Zasobów Ludzkich.

Szczegółową kalkulację planowanych kosztów realizacji programu przedstawiono
w Budżecie programu.

W kalkulacji określono źródła finansowania programu i ich wysokość ogółem oraz odrębnie dla każdego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem ich wydatkowania.

 

 

Uzasadnienie

 

Potrzebę realizacji niniejszego programu uzasadnia przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego program restrukturyzacji dolnośląskiej służby zdrowia 
pn. Program zmian w sieci publicznych zakładów opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku.

Program ten zakłada reorganizację służby zdrowia, zmierzającą do ograniczenia podaży świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, a co się z tym wiąże racjonalizację zatrudnienia. Planowane zmiany dotyczą łączenia oddziałów szpitalnych lub całych jednostek a także wprowadzania zmian w zakresie zarządzania tymi jednostkami,
co w efekcie spowoduje zmniejszenie liczby pracowników o około 1800 osób. Proces ten dotyczy zarówno białego personelu jak i pracowników obsługi.

Biorąc pod uwagę specyficzne kwalifikacje zawodowe zwalnianych osób należy przypuszczać, iż ich ponowne zatrudnienie będzie bardzo trudne. Konieczne będzie bowiem zarówno zdobycie przez nich nowych kwalifikacji zawodowych jak i poszukiwanie zatrudnienia w zupełnie innym od dotychczasowego, środowisku pracy. 

Dodatkowym utrudnieniem w aktywizacji  tej grupy osób jest bardzo trudna sytuacja na dolnośląskim rynku pracy (informacja w załączeniu), a w szczególności ograniczona zdolność przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

 Dlatego też, aby zminimalizować negatywne skutki społeczne wdrażania programu restrukturyzacji dolnośląskiej służby zdrowia, konieczne jest podjęcie działań wspierających ponowne zatrudnienie zwalnianych pracowników, w tym także udzielenie wsparcia finansowego pracodawcom tworzącym dla nich nowe miejsca pracy.

Założenie to stanowiło podstawę do zaprojektowania działań aktywizujących zawartych w niniejszym programie.

W działaniach skierowanych do zwalnianych pracowników główny nacisk zostanie położony na badanie ich preferencji i predyspozycji zawodowych, a następnie różne formy

 

 

przygotowujące do wykonywania nowego zawodu, m.in. szkolenia przekwalifikowujące, okresowe zatrudnienie mające na celu nabycie praktycznych umiejętności w zawodzie, szkolenia przygotowujące do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wszystkie powyższe działania mają na celu dostosowanie kwalifikacji zawodowych zwalnianych pracowników do aktualnych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy.

Aby zachęcić pracodawców do zatrudnienia tych osób zakłada się m.in. pomoc finansową
w tworzeniu nowych miejsc pracy, subsydiowane zatrudnienie oraz wyposażenie przyszłych pracowników w oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje.

W celu zapewnienia skutecznej realizacji programu planuje się utworzenie stałego zespołu wdrażającego spośród przedstawicieli współrealizatorów programu, a także zaangażowanie w realizację poszczególnych działań profesjonalnej kadry urzędów pracy, w tym m. in. doradców zawodowych i edukacyjnych, psychologów, pośredników pracy  oraz specjalistów do spraw rynku pracy.

 

 

 


II. INFORMACJE O INSTYTUCJACH UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

 

1. Jednostka zarządzająca programem

Nazwa instytucji

Adres

Samorząd Województwa Dolnośląskiego
- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
  w Wałbrzychu

58-306 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 5b
tel. 074  840 73 89; 840 81 93

 

2. Realizatorzy programu

Nazwa instytucji

Adres

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu

58-306 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 5b
tel. 074  840 73 89

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Bolesławcu

59-700 Bolesławiec
ul. Obrońców Helu 10
tel. 075  732 66 01 do  04

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Dzierżoniowie

58-220 Dzierżoniów
ul. Rynek 27
tel. 074  832 03 80

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Głogowie

67-200 Głogów
ul. Piaskowa 1
tel. 076  835 55 01

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Górze

 56-200 Góra
ul. Podwale 24
tel. 065  543 36 12

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworze

59-400 Jawor
ul. Strzegomska 7
tel. 076  870 24 06

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Jeleniej Górze

58-506 Jelenia Góra
ul. Wiejska 29
tel. 075  764 56 22

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra
ul. Towarowa 43
tel. 075  645 01 60

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Kłodzku

57-300 Kłodzko
ul. Okrzei 24
tel. 074  867 23 53

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Legnicy

59-220 Legnica
ul. Andersa 2
tel. 076  722 52 10

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w  Lubaniu

59-800 Lubań
ul. Lwówecka 10
tel. 075  721 54 16

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Lubinie

59-300 Lubin
ul. Księcia Ludwika I 5
tel. 076  746 46 40

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Lwówku Śląskim

59-600 Lwówek Śląski
ul. Budowlanych 1
tel. 075  782 42 24

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w  Miliczu

56-300 Milicz
ul. Wojska Polskiego 38
tel. 071  384 29 58

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Oleśnicy

56-400 Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 13
tel. 071  314 20 89

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Oławie

55-200 Oława
ul. 3 Maja 1
tel. 071  313 90 33

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Polkowicach

59-320 Polkowice
ul. Legnicka 15
tel. 076  846 28 01

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelinie

57-100  Strzelin
ul. Kamienna 10
tel. 071  392 19 81

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Środzie Śląskiej

55-300 Środa Śląska
ul. Wrocławska 4
tel. 071  317 25 05

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Świdnicy

58-100 Świdnica
ul. M. Skłodowskiej Curie 5
tel. 074  856 18 12

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Trzebnicy

55-100 Trzebnica
ul. Daszyńskiego 44-46
tel. 071  387 05 65

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Wałbrzychu

58-306 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 5 b
tel. 074  840 73 00

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Wołowie

56-100 Wołów
pl. Piastowski 2
tel. 071  389 19 90

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
we Wrocławiu

53-333 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 98
tel. 071  360 43 00

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Ząbkowicach Śląskich

57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Powstańców Warszawy 7
tel. 074  815 78 40

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Zgorzelcu

59-900 Zgorzelec
ul. Mickiewicza 13
tel. 075  775 56 05 do 06

Starosta Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy
w Złotoryi

59-500 Złotoryja
al. Miła 18
tel. 076  878 17 31

 

 

 

3. Partnerzy programu

Nazwa instytucji

Adres

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Departament Polityki Zdrowotnej

50-411 Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

tel. 071 374 93 33

Ogólnopolski Związek Zawodowy

Pielęgniarek  i  Położnych -

Zarząd Regionalny 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

51-624 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73 a

tel. 071  327 01 71

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
we Wrocławiu

53-335 Wrocław, ul. Powst. Śląsk. 50

tel. 071 373 20 56

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, al. Chrobrego 1/10

tel. 074 842 33 25

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 30

tel. 075 753 56 68

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

50-333 Wrocław, ul. Matejki 6

tel. 071  322 50 56 do 57

Delegatura Dolnośląskiej Izby Lekarskiej              w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 30

tel. 075  753 55 54

Delegatura Dolnośląskiej Izby Lekarskiej              w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4

tel. 074  842 61 20

Delegatura Dolnośląskiej Izby Lekarskiej                w Legnicy

59-220 Legnica, Plac Słowiański 1

tel. 076  862 85 76

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Zarząd Regionu Dolnośląskiego

Wrocław, Plac I-go Maja 8

tel. 071  359 45 33

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego       w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 10

tel. 074  842 67 86 ; 843 49 10

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego      we Wrocławiu

50-062 Wrocław, Plac Solny 16

tel. 071  322 50 56 do 57

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG
w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Rataja 26
tel. 076 862 35 22

Związek Pracodawców Dolnego Śląska

50-053 Wrocław, ul. Szewska 3

tel. 071 371 02 40

Federacja Pracodawców Polski Zachodniej

59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261

tel. 076  850 69 98

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dolnośląski Oddział Wojewódzki

50-525 Wrocław, ul. Joanitów 6

tel. 071  374 72 02

 

 


III.  SKRÓCONY OPIS PROGRAMU

 

 

 

Głównym założeniem programu jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób zwalnianych z pracy w wyniku restrukturyzacji dolnośląskiej służby zdrowia.
Jest to niełatwe zadanie z uwagi na wyjątkowo trudną i zróżnicowaną sytuację na lokalnych rynkach pracy, a także specyficzną grupę beneficjentów programu.  
Dlatego też skuteczność zaproponowanych w programie działań będzie w znacznym stopniu uzależniona od motywacji i zaangażowania samych uczestników programu..

Zakłada się, iż przyjęte w programie działania oraz zaprojektowany sposób ich realizacji pozwolą na właściwe przygotowanie zwalnianych pracowników do czekających ich zmian,
a także przyczynią się do stworzenia warunków umożliwiających im powrót na rynek pracy.

Przewiduje się podjęcie działań w następujących obszarach:

 

§         Informacja

§         Poradnictwo zawodowe

§         Pośrednictwo pracy

§         Szkolenia

§         Wspieranie przedsiębiorczości

 

W ramach realizacji powyższych obszarów zakłada się zastosowanie, wobec zwalnianych pracowników oraz pracodawców tworzących dla nich nowe miejsca pracy, szeregu różnorodnych przedsięwzięć wynikających z ustawy z 14 grudnia 1994r.
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Z uwagi na fakt, iż program dotyczy osób, które za względu na ich specyficzne kwalifikacje zawodowe oraz sytuację na lokalnych rynkach pracy są zagrożone
w znacznym stopniu długotrwałym bezrobociem, zaproponowano w programie także działania wynikające z przepisów o programach specjalnych.

Uzupełnieniem tych działań będą usługi wynikające z przepisów o wspieraniu środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa. 

Podstawowe, ujęte w programie działania aktywizujące to:

 

§         świadczenie usług poradnictwa zawodowego

§         świadczenie usług pośrednictwa pracy

§         wspieranie pracodawców zatrudniających zwalnianych pracowników poprzez:

-         subsydiowanie zatrudnienia

-         dofinansowanie kosztów tworzenia nowych miejsc pracy

§         organizacja szkoleń

§         wspieranie samozatrudnienia

§         wspieranie mobilności przestrzennej

 

Realizacja zaplanowanych działań przebiegać będzie w czterech fazach, które zostaną poprzedzone działaniami przygotowawczymi.

 

Każda faza realizacyjna stanowić będzie odrębną całość merytoryczną i tylko właściwa jej realizacja pozwoli na podjęcie dalszych działań.

 

Działania przygotowawcze:

Działanie 1. Nawiązanie współpracy z partnerami przewidzianymi do realizacji programu

Działanie 2. Powołanie zespołu wdrażającego program

Działanie 3. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o programie

Realizatorem powyższych działań będzie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Faza I    - Diagnostyczna

Działanie 1. Utworzenie bazy danych o beneficjentach programu

Działanie 2. Utworzenie bazy przedsiębiorców deklarujących  uczestnictwo
                    w programie

Powyższe działania realizowane będą przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu Dolnego Śląska.

Partnerami o szczególnej roli na tym etapie realizacji programu będą placówki służby zdrowia objęte restrukturyzacją oraz przedsiębiorcy i ich organizacje z terenu całego województwa dolnośląskiego.

 

Faza II  - Informacyjno - doradcza

Działanie 1. Informacja zawodowa

Działanie 2. Poradnictwo zawodowe

Głównymi realizatorami działań tej fazy będą Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej funkcjonujące w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy.
W działaniach informacyjnych zakłada się także udział przedstawicieli restrukturyzowanych placówek służby zdrowia oraz organizacji zawodowych i związkowych pracowników służby zdrowia.

 

Faza III - Wdrożeniowa

Działanie 1. Pośrednictwo pracy

Działanie 2. Wspieranie finansowe pracodawców tworzących dodatkowe miejsca pracy

Działanie 3. Szkolenia i przekwalifikowania

Działanie 4. Wspieranie samozatrudnienia

Działanie 5. Wspieranie mobilności przestrzennej

Głównymi realizatorami powyższych działań, obejmujących kilkanaście różnych instrumentów i form aktywizacji, będą Powiatowe Urzędy Pracy. 

Działania realizowane będą w oparciu o opracowane przez PUP - y  programy specjalne.

Działanie dotyczące pośrednictwa pracy będzie realizowane również przez Centra Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej.

 

Faza IV - Monitoring i ocena końcowa

Działanie 1. Monitoring

Działanie 2. Ocena końcowa i rozliczenie programu

Realizatorem działań w ramach tej fazy będzie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

 

 

 

 


IV.              ROLA PARTNERÓW W PROGRAMIE

 

Nazwa instytucji

Rola w programie

Samorząd Województwa -Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy
w Wałbrzychu

§         Opracowanie programu

§         Nawiązanie współpracy z partnerami programu

§         Powołanie zespołu wdrażającego

§         Prowadzenie kampanii promocyjnej

§         Utworzenie bazy danych o beneficjentach programu

§         Utworzenie bazy przedsiębiorców

§         Promocja uczestników programu

§         Świadczenie usług w zakresie informacji zawodowej (CIiPKZ)

§         Świadczenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego (CIiPKZ)

§         Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy (CIiPKZ)

§         Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Phare 2001 – Rozwój Zasobów Ludzkich

§         Obsługa techniczna programu

§         Monitoring programu

§         Przygotowanie bilansu końcowego – rozliczenie programu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego -
Departament Polityki Zdrowotnej

§         Współudział w kampanii promocyjnej

§         Współudział w pracach zespołu wdrażającego

§         Współudział w monitoringu programu

 

 

 

Samorząd Powiatowy –
Powiatowe Urzędy Pracy
z terenu województwa dolnośląskiego

§         Przekazywanie informacji i danych do bazy danych DWUP

§         Świadczenie usług w zakresie informacji zawodowej

§         Świadczenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego

§         Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy

§         Promocja uczestników programu

§         Organizacja subsydiowanego zatrudnienia

§         Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy

§         Organizacja szkoleń i przekwalifikowań

§         Wspieranie samozatrudnienia

§         Wspieranie mobilności zawodowej

§         Sporządzanie informacji i sprawozdań do monitoringu

Restrukturyzowane placówki służby zdrowia -
z terenu województwa dolnośląskiego

§         Przekazywanie informacji i danych do bazy danych DWUP

§         Współudział w działaniach informacyjno – doradczych

§         Współudział w szkoleniu pracowników

§         Sporządzanie informacji i sprawozdań do monitoringu

Pracodawcy -
z terenu województwa dolnośląskiego

§         Określanie potrzeb kadrowych i poszukiwanych kwalifikacji

§         Przekazywanie informacji i danych do bazy danych DWUP

§         Przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy

§         Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie organizacji subsydiowanego zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy

Organizacje pracodawców – z terenu województwa dolnośląskiego

§         Współudział w kampanii promocyjnej

§         Określanie potrzeb kadrowych i poszukiwanych kwalifikacji

§         Przekazywanie informacji i danych do bazy danych DWUP

§         Udział w prognozowaniu kierunków szkoleń i przekwalifikowań

§         Współudział w działaniach informacyjno – doradczych

Agencje rozwoju regionalnego - z terenu województwa dolnośląskiego

§         Współudział w kampanii promocyjnej

§         Wspieranie samozatrudnienia – prowadzenie doradztwa biznesowego, wsparcie w uzyskaniu pożyczek, kredytów,
i poręczeń kredytowych, weryfikacja koncepcji biznes planów

Organizacje zawodowe
i związkowe pracowników  służby zdrowia

§         Współudział w kampanii promocyjnej

§         Współudział w działaniach informacyjno – doradczych

 


V.  HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

 

Etap programu

Rodzaj działania

Okres realizacji

 

 

Działania
przygotowawcze

 

Działanie 1.
Nawiązanie współpracy z partnerami

 

sierpień 2003r.

Działanie 2.
Powołanie zespołu wdrażającego

Działanie 3.
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej

sierpień 2003r. – do zakończenia procesu restrukturyzacji

 

FAZA 1

Diagnostyczna

 

Działanie 1.
Utworzenie bazy o beneficjentach programu

wrzesień 2003r. – do zakończenia procesu restrukturyzacji

Działanie 2.
Utworzenie bazy przedsiębiorców

 

FAZA II

Informacyjno – Doradcza

 

Działanie 1.
Informacja ogólna i zawodowa

 

październik 2003r. – do zakończenia procesu restrukturyzacji

Działanie 2.
Poradnictwo zawodowe

 

 

 

 

FAZA III

Wdrożeniowa

 

Działanie 1.
Pośrednictwo pracy

 

 

 

 

 

listopad 2003r. –
luty 2005r
.

Działanie 2.
Wspieranie finansowe pracodawców

Działanie 3.
Szkolenia i przekwalifikowania

Działanie 4.
Wspieranie samozatrudnienia

Działanie 5.
Wspieranie mobilności przestrzennej

 

FAZA IV

Monitoring
i Ocena końcowa

Działanie 1.
Monitoring

październik 2003r.
– luty 2005r.

Działanie 2.
Ocena końcowa rozliczenie programu

marzec 2005r.

 

Ilość odwiedzin: 8849
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-08 18:51:44
Data udostępnienia informacji: 2003-10-08 18:51:44
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-08 18:55:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner