logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
plus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

 

 

 

 

 

 

 


IM-PULS

 

Wojewódzki Program Wspierania Ponownego Zatrudnienia Pracowników Zwolnionych w Wyniku Restrukturyzacji Dolnośląskiej Służby Zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sierpień 2003r.
I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

 

1. Nazwa programu

Wojewódzki program wspierania ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych
w wyniku restrukturyzacji dolnośląskiej służby zdrowia

 

2. Cel programu

Zapobieganie bezrobociu i łagodzenie skutków zwolnień pracowników dolnośląskiej służby zdrowia.

 

3. Beneficjenci

Program adresowany jest do osób zwolnionych z pracy w związku z restrukturyzacją dolnośląskiej służby zdrowia, w tym:

 

§         pracowników będących w okresie wypowiedzenia

§         pracowników zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich
12 miesięcy

§         małżonków zwolnionych pracowników, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne

 

Zakłada się, iż programem zostanie objętych łącznie 1 800 osób z terenu całego województwa dolnośląskiego.

 

4. Przewidywane efekty

§         Powrót na rynek pracy osób zwolnionych z placówek służby zdrowia

§         Utworzenie nowych miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

§         Powstanie nowych firm w wyniku samozatrudnienia

§         Wzrost konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw

§         Wzrost kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw

 

5. Okres realizacji

wrzesień 2003 – luty 2005

 

6. Koszt realizacji program

Całkowity koszt realizacji programu został oszacowany na kwotę  8 054 tys. zł.

Program finansowany będzie z różnych źródeł, w tym:

§         Z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji samorządu województwa.
Zakłada się przeznaczenie na realizację programu kwoty 3 202 tys. zł., co pozwoli na sfinansowanie ok. 40% planowanych działań.

§         Z środków Funduszu Pracy przyznanych samorządom powiatów.
Samorządy zadeklarowały udział własny w finansowaniu programu na poziomie
ok. 30% kosztów poszczególnych projektów, co stanowi kwotę 2 413 tys. zł.

§         Z rezerwy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonej na finansowanie programów przeciwdziałania bezrobociu.
Planuje się wystąpienie do Ministra z wnioskiem o dofinansowanie programu w kwocie 2 364 tys. zł.  co stanowić będzie ok. 30% kosztu całego programu.

§         Z środków przedakcesyjnych PHARE 2001.
Zakłada się objęcie części beneficjentów programu działaniami w ramach programu PHARE 2001 - Rozwój Zasobów Ludzkich.

Szczegółową kalkulację planowanych kosztów realizacji programu przedstawiono
w

Ilość odwiedzin: 8904
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-10-08 18:51:44
Data udostępnienia informacji: 2003-10-08 18:51:44
Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-08 18:55:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner