logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

·          Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i jakie daje nam korzyści?
 
Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Możemy swobodnie podróżować po wszystkich unijnych krajach, osiedlać się, gdzie nam się spodoba, legalnie pracować (poza państwami gdzie obowiązują okresy przejściowe). Wszędzie jesteśmy traktowani tak samo, jak pozostali obywatele Unii - mamy prawo do ochrony pracowniczej, emerytur i rent, świadczeń rodzinnych i chorobowych, czy do opieki lekarskiej.
 
Każde z państw Wspólnoty ma własne prawo. Tym samym różnią się między sobą systemy zabezpieczenia społecznego. Odmienne są sposoby ich finansowania, zakres gwarantowania świadczeń, warunki wymagane do ich uzyskania, a także zasady ustalania ich wysokości. Jedną z podstawowych zasad UE jest to, iż każdy jej obywatel ma zagwarantowaną możliwość swobodnego przemieszczania się na terytorium Wspólnoty. Tak więc mieszkańcy UE przemieszczający się z państwa do państwa po to by pracować, szukać pracy, czy studiować, muszą wiedzieć jakimi przepisami prawnymi w zakresie zabezpieczenia społecznego są objęci w państwie, w którym właśnie mieszkają czy pracują. Mamy więc z jednej strony różnorodność systemów zabezpieczeniowych, z drugiej zaś swobodę przepływu osób.
 
 
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby pracujące w kilku krajach po kolei, lub równocześnie, unikają negatywnych następstw podejmowania zatrudnienia w różnych państwach, między innymi jednoczesnego podlegania różnych przepisom. Koordynacja jest więc gwarancją realizacji zasady swobodnego przepływu osób. Powoduje, to też, że Europejczyk przemieszczający się z państwa do państwa korzysta z prawa do świadczeń na takich samych zasadach, jak Europejczyk pracujący w jednym przez całe życie.
Te reguły mają wartość nadrzędną nad przepisami krajowymi UE i w rożnych z nich pracowały. Ale dotyczą tylko osób, które przemieszczają się pomiędzy krajami i w różnych państwach pracowały. Nie dotyczą tych, którzy całą karierę zawodową spędzili w jednym kraju.
 
·          Zasady te są zapisane są w dwóch najważniejszych aktach prawnych:
1.       Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149 z dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.)
2.       Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 74 z dnia 27 marca 1972 r. z późn. zm.)
Gdzie obowiązują?
 • w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
Austrii, Belgii, na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii (na Gibraltarze, nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),
 • w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należą do UE, ale które podpisały umowę o swobodnym przepływie towarów, usług, osób i kapitału - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii
 • w Szwajcarii - tu zasady koordynacji nie dotyczą nowych państw członkowskich, w tym Polski
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed przepisami danego państwa członkowskiego UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami o koordynacji - pierwszeństwo mają zawsze te ostatnie. Ponieważ mają rangę rozporządzeń - obowiązują w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Państwa członkowskie nie mogą zatem stosować tych przepisów wybiórczo.
 
Formularze z serii 300 - dotyczą świadczeń z tytułu bezrobocia i są stosowane przez właściwe instytucje, rozpatrujące uprawnienia do zasiłków – w przypadku Polski są to wojewódzkie urzędy pracy. Najlepiej mieć je ze sobą, gdy wyjeżdżasz szukać pracy lub do pracy.
- Formularz E 301 – zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych podczas przyznawania zasiłku dla bezrobotnych
- Formularz E 302 - zaświadczenie, dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń. Jest on wydawany wyłącznie w przypadku tych państw członkowskich, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń z tytułu bezrobocia od liczby członków rodziny, a więc m.in. w Belgii. Jeżeli stanowi tak ustawodawstwo państwa, w którym starasz się o zasiłek, musisz uwzględnić członków rodziny także wtedy, gdy zamieszkują oni na terytorium innego państwa unijnego, a więc np. zostali w Polsce. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy inna osoba z twojej rodziny ma prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i członkowie rodziny byli uwzględnieni przy wyliczaniu wysokości tego świadczenia. Formularz E 302 jest ważny przez 12 miesięcy od dnia wystawienia.
- Formularz E 303 - potrzebny do transferu twojego świadczenia do kraju, w którym szukasz pracy.
 
 
SERIA E-300 – Świadczenia z tytułu bezrobocia
Oznaczenie
Tytuł formularza
Sytuacje, w których formularz jest stosowany
 
E 301
 
Zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych
 
Formularz stosowany przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Zaświadczenie wystawia instytucja właściwa ds. zatrudnienia państwa, w którym osoba bezrobotna była wcześniej zatrudniona lub inna instytucja wskazana przez właściwą władzę tego państwa. Formularz przekazywany jest osobie bezrobotnej lub przesyłany do instytucji właściwej państwa, w którym bezrobotny szuka pracy
 
E 302
 
Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń
Formularz stosowany w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczenia dla bezrobotnego od liczby członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Zaświadczenie wystawia wyznaczona instytucja państwa na terytorium którego zamieszkują członkowie rodziny. Zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy od daty wydania
 
E 303/0
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
 
Zaświadczenie potwierdzające prawo bezrobotnego do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych od chwili zarejestrowania w urzędzie ds. zatrudnienia w państwie w którym szuka pracy, a także określające okoliczności, w których wypłata zasiłku zostanie zawieszona. 
 
Właściwa instytucja w kraju, w którym dana osoba była ostatnio zatrudniona, wypełnia odpowiednie części zaświadczenia E 303/0 do E 303/4. Instytucja ta zachowuje u siebie formularz E 303/0, a pozostałe części formularza włącznie z E 303/5 przesyła do osoby bezrobotnej lub ewentualnie do właściwego urzędu ds. zatrudnienia w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy
 
E 303/1
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
Formularz przekazywany do instytucji ds. ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy. Stanowi podstawę do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych
 
E 303/2
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza zarejestrowanie bezrobotnego oraz rozpoczęcie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Następnie formularz jest zwracany do instytucji właściwej
 
E 303/3
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza zarejestrowanie bezrobotnego oraz rozpoczęcie wypłaty zasiłku. Następnie formularz jest przesyłany do instytucji ds. ubezpieczenia chorobowego w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy łącznie z formularzem E 119
 
E 303/4
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy informuje instytucję właściwą o kwotach wypłaconych tytułem zasiłków dla bezrobotnych oraz podaje przyczyny zakończenia wypłaty. Formularz jest podstawą do zwrotu zasiłku dla bezrobotnych wypłaconego w imieniu instytucji właściwej
 
E 303/5
 
Informacje dla osób bezrobotnych, które zamierzają wyjechać do innego państwa członkowskiego
w poszukiwaniu zatrudnienia
Formularz przeznaczony dla osoby bezrobotnej. Zawiera informacje o sposobie postępowania w przypadku wyjazdu do innego państwa członkowskiego w poszukiwaniu pracy.
Ponadto na formularzu tym instytucja w kraju, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza jaka instytucja wydała zaświadczenie E 303 i za jakie okresy wypłacono lub nie wypłacono zasiłku

Transfer przyznanego w Polsce zasiłku -- za granicę.

Prawo do transferu za granicę zasiłku dla osoby bezrobotnej przyznanego na podstawie polskiego ustawodawstwa.
Osoba bezrobotna, zarejestrowana we właściwym miejscowo urzędzie pracy, może wyjechać do państw UE/EOG w celu poszukiwania zatrudnienia i może pobierać tam zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek przysługuje maksymalnie na okres trzech miesięcy w wysokości ustalonej przez polski urząd pracy, w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy.
Okres, w którym przyznano prawo do transferu świadczenia nie może być dłuższy niż okres, na jaki przyznano zasiłek. Osobie bezrobotnej będzie przyznane prawo do transferu pod warunkiem, że:
 • posiada status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku;
 • złożyła do instytucji właściwej (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu) wniosek o wydanie formularza E 303 (wniosek można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze lub DWUP Filia we Wrocławiu) wraz z zaświadczeniem pobranym z powiatowego urzędu pracy;
 • była do dyspozycji urzędu pracy na cztery tygodnie przed dniem planowanego wyjazdu;
 • złożyła wniosek z czternastodniowym wyprzedzeniem w stosunku do dnia wyjazdu;
 • podała we wniosku konkretny adres w kraju poszukiwania pracy (niedopuszczalne podanie jest adresu pola namiotowego lub kempingowego);
Prawo do zasiłku w kraju poszukiwania pracy przysługuje od dnia wyjazdu (daty podanej we wniosku), jeżeli osoba bezrobotna zarejestruje się w ciągu siedmiu dni w urzędzie zatrudnienia w kraju, do którego wyjechała celem poszukiwania pracy.
Z możliwości transferu zasiłku można skorzystać tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia. Bezrobotny zachowuje prawo do świadczeń w kraju zamieszkania w przypadku, gdy powróci do państwa właściwego przed upływem okresu trzech miesięcy.
W okresie poszukiwania pracy za granicą, wnioskodawca nadal podlega ustawodawstwu polskiemu oraz ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących osoby poszukującej pracy w kraju poszukiwania pracy.
W sytuacji, gdy osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie za granicą to będzie podlegała ustawodawstwu państwa, w którym pracuje (jest to zgodne z zasadą lex loci laboris - prawo miejsca pracy).
Pamiętaj:
 • należy wiedzieć, że nie zgłoszenie faktu wyjazdu, może spowodować utratę prawa do zasiłku w Polsce, a tym samym to, że nie będzie miała prawa do zasiłku w czasie poszukiwania pracy na terenie państw członkowskich,
 • brak odpowiedniego formularza uniemożliwi przyznanie i wypłatę świadczenia, bądź opóźni jego przyznanie,
 • należy zachować trzymiesięczny termin wyjazdu z kraju w celu poszukiwania pracy, do powrotu do kraju (chyba, że znalazła pracę),
 • przed upływem trzech miesięcy zgłosić się w swoim urzędzie pracy w celu wznowienia wypłaty zasiłku na okres uzupełniający,
 • wiedzieć, że transfer zasiłku może odbywać się tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia,
 • zasiłek dla bezrobotnych w wysokości przyznanej przez powiatowy urząd pracy wypłacany jest po przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy.
Należy pamiętać o tym, że:
 • w przypadku rezygnacji z wyjazdu należy niezwłocznie zwrócić formularz do wojewódzkiego urzędu pracy,
 • w przypadku zmiany terminu wyjazdu: - do 7 dni powiadomić DWUP, -ponad 7 dni bezrobotny zobowiązany jest zwrócić wcześniej wystawiony formularz.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 
·          Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i jakie daje nam korzyści?
 
Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Możemy swobodnie podróżować po wszystkich unijnych krajach, osiedlać się, gdzie nam się spodoba, legalnie pracować (poza państwami gdzie obowiązują okresy przejściowe). Wszędzie jesteśmy traktowani tak samo, jak pozostali obywatele Unii - mamy prawo do ochrony pracowniczej, emerytur i rent, świadczeń rodzinnych i chorobowych, czy do opieki lekarskiej.
 
Każde z państw Wspólnoty ma własne prawo. Tym samym różnią się między sobą systemy zabezpieczenia społecznego. Odmienne są sposoby ich finansowania, zakres gwarantowania świadczeń, warunki wymagane do ich uzyskania, a także zasady ustalania ich wysokości. Jedną z podstawowych zasad UE jest to, iż każdy jej obywatel ma zagwarantowaną możliwość swobodnego przemieszczania się na terytorium Wspólnoty. Tak więc mieszkańcy UE przemieszczający się z państwa do państwa po to by pracować, szukać pracy, czy studiować, muszą wiedzieć jakimi przepisami prawnymi w zakresie zabezpieczenia społecznego są objęci w państwie, w którym właśnie mieszkają czy pracują. Mamy więc z jednej strony różnorodność systemów zabezpieczeniowych, z drugiej zaś swobodę przepływu osób.
 
 
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby pracujące w kilku krajach po kolei, lub równocześnie, unikają negatywnych następstw podejmowania zatrudnienia w różnych państwach, między innymi jednoczesnego podlegania różnych przepisom. Koordynacja jest więc gwarancją realizacji zasady swobodnego przepływu osób. Powoduje, to też, że Europejczyk przemieszczający się z państwa do państwa korzysta z prawa do świadczeń na takich samych zasadach, jak Europejczyk pracujący w jednym przez całe życie.
Te reguły mają wartość nadrzędną nad przepisami krajowymi UE i w rożnych z nich pracowały. Ale dotyczą tylko osób, które przemieszczają się pomiędzy krajami i w różnych państwach pracowały. Nie dotyczą tych, którzy całą karierę zawodową spędzili w jednym kraju.
 
·          Zasady te są zapisane są w dwóch najważniejszych aktach prawnych:
1.       Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149 z dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.)
2.       Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 74 z dnia 27 marca 1972 r. z późn. zm.)
Gdzie obowiązują?
 • w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
Austrii, Belgii, na Cyprze, w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii (na Gibraltarze, nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),
 • w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie należą do UE, ale które podpisały umowę o swobodnym przepływie towarów, usług, osób i kapitału - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii
 • w Szwajcarii - tu zasady koordynacji nie dotyczą nowych państw członkowskich, w tym Polski
Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed przepisami danego państwa członkowskiego UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami o koordynacji - pierwszeństwo mają zawsze te ostatnie. Ponieważ mają rangę rozporządzeń - obowiązują w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Państwa członkowskie nie mogą zatem stosować tych przepisów wybiórczo.
 
Formularze z serii 300 - dotyczą świadczeń z tytułu bezrobocia i są stosowane przez właściwe instytucje, rozpatrujące uprawnienia do zasiłków – w przypadku Polski są to wojewódzkie urzędy pracy. Najlepiej mieć je ze sobą, gdy wyjeżdżasz szukać pracy lub do pracy.
- Formularz E 301 – zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych podczas przyznawania zasiłku dla bezrobotnych
- Formularz E 302 - zaświadczenie, dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń. Jest on wydawany wyłącznie w przypadku tych państw członkowskich, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń z tytułu bezrobocia od liczby członków rodziny, a więc m.in. w Belgii. Jeżeli stanowi tak ustawodawstwo państwa, w którym starasz się o zasiłek, musisz uwzględnić członków rodziny także wtedy, gdy zamieszkują oni na terytorium innego państwa unijnego, a więc np. zostali w Polsce. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy inna osoba z twojej rodziny ma prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i członkowie rodziny byli uwzględnieni przy wyliczaniu wysokości tego świadczenia. Formularz E 302 jest ważny przez 12 miesięcy od dnia wystawienia.
- Formularz E 303 - potrzebny do transferu twojego świadczenia do kraju, w którym szukasz pracy.
 
 
SERIA E-300 – Świadczenia z tytułu bezrobocia
Oznaczenie
Tytuł formularza
Sytuacje, w których formularz jest stosowany
 
E 301
 
Zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych
 
Formularz stosowany przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń dla bezrobotnych. Zaświadczenie wystawia instytucja właściwa ds. zatrudnienia państwa, w którym osoba bezrobotna była wcześniej zatrudniona lub inna instytucja wskazana przez właściwą władzę tego państwa. Formularz przekazywany jest osobie bezrobotnej lub przesyłany do instytucji właściwej państwa, w którym bezrobotny szuka pracy
 
E 302
 
Zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń
Formularz stosowany w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczenia dla bezrobotnego od liczby członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Zaświadczenie wystawia wyznaczona instytucja państwa na terytorium którego zamieszkują członkowie rodziny. Zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy od daty wydania
 
E 303/0
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
 
Zaświadczenie potwierdzające prawo bezrobotnego do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych od chwili zarejestrowania w urzędzie ds. zatrudnienia w państwie w którym szuka pracy, a także określające okoliczności, w których wypłata zasiłku zostanie zawieszona. 
 
Właściwa instytucja w kraju, w którym dana osoba była ostatnio zatrudniona, wypełnia odpowiednie części zaświadczenia E 303/0 do E 303/4. Instytucja ta zachowuje u siebie formularz E 303/0, a pozostałe części formularza włącznie z E 303/5 przesyła do osoby bezrobotnej lub ewentualnie do właściwego urzędu ds. zatrudnienia w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy
 
E 303/1
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
Formularz przekazywany do instytucji ds. ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy. Stanowi podstawę do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych
 
E 303/2
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza zarejestrowanie bezrobotnego oraz rozpoczęcie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Następnie formularz jest zwracany do instytucji właściwej
 
E 303/3
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza zarejestrowanie bezrobotnego oraz rozpoczęcie wypłaty zasiłku. Następnie formularz jest przesyłany do instytucji ds. ubezpieczenia chorobowego w miejscu, w którym osoba bezrobotna poszukuje pracy łącznie z formularzem E 119
 
E 303/4
 
Zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych
Na tym formularzu instytucja państwa, w którym osoba bezrobotna szuka pracy informuje instytucję właściwą o kwotach wypłaconych tytułem zasiłków dla bezrobotnych oraz podaje przyczyny zakończenia wypłaty. Formularz jest podstawą do zwrotu zasiłku dla bezrobotnych wypłaconego w imieniu instytucji właściwej
 
E 303/5
 
Informacje dla osób bezrobotnych, które zamierzają wyjechać do innego państwa członkowskiego
w poszukiwaniu zatrudnienia
Formularz przeznaczony dla osoby bezrobotnej. Zawiera informacje o sposobie postępowania w przypadku wyjazdu do innego państwa członkowskiego w poszukiwaniu pracy.
Ponadto na formularzu tym instytucja w kraju, w którym osoba bezrobotna szuka pracy potwierdza jaka instytucja wydała zaświadczenie E 303 i za jakie okresy wypłacono lub nie wypłacono zasiłku
  

Transfer przyznanego w Polsce zasiłku -- za granicę.

Prawo do transferu za granicę zasiłku dla osoby bezrobotnej przyznanego na podstawie polskiego ustawodawstwa.
Osoba bezrobotna, zarejestrowana we właściwym miejscowo urzędzie pracy, może wyjechać do państw UE/EOG w celu poszukiwania zatrudnienia i może pobierać tam zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek przysługuje maksymalnie na okres trzech miesięcy w wysokości ustalonej przez polski urząd pracy, w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy.
Okres, w którym przyznano prawo do transferu świadczenia nie może być dłuższy niż okres, na jaki przyznano zasiłek. Osobie bezrobotnej będzie przyznane prawo do transferu pod warunkiem, że:
 • posiada status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku;
 • złożyła do instytucji właściwej (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu) wniosek o wydanie formularza E 303 (wniosek można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze lub DWUP Filia we Wrocławiu) wraz z zaświadczeniem pobranym z powiatowego urzędu pracy;
 • była do dyspozycji urzędu pracy na cztery tygodnie przed dniem planowanego wyjazdu;
 • złożyła wniosek z czternastodniowym wyprzedzeniem w stosunku do dnia wyjazdu;
 • podała we wniosku konkretny adres w kraju poszukiwania pracy (niedopuszczalne podanie jest adresu pola namiotowego lub kempingowego);
Prawo do zasiłku w kraju poszukiwania pracy przysługuje od dnia wyjazdu (daty podanej we wniosku), jeżeli osoba bezrobotna zarejestruje się w ciągu siedmiu dni w urzędzie zatrudnienia w kraju, do którego wyjechała celem poszukiwania pracy.
Z możliwości transferu zasiłku można skorzystać tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia. Bezrobotny zachowuje prawo do świadczeń w kraju zamieszkania w przypadku, gdy powróci do państwa właściwego przed upływem okresu trzech miesięcy.
W okresie poszukiwania pracy za granicą, wnioskodawca nadal podlega ustawodawstwu polskiemu oraz ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących osoby poszukującej pracy w kraju poszukiwania pracy.
W sytuacji, gdy osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie za granicą to będzie podlegała ustawodawstwu państwa, w którym pracuje (jest to zgodne z zasadą lex loci laboris - prawo miejsca pracy).
Pamiętaj:
 • należy wiedzieć, że nie zgłoszenie faktu wyjazdu, może spowodować utratę prawa do zasiłku w Polsce, a tym samym to, że nie będzie miała prawa do zasiłku w czasie poszukiwania pracy na terenie państw członkowskich,
 • brak odpowiedniego formularza uniemożliwi przyznanie i wypłatę świadczenia, bądź opóźni jego przyznanie,
 • należy zachować trzymiesięczny termin wyjazdu z kraju w celu poszukiwania pracy, do powrotu do kraju (chyba, że znalazła pracę),
 • przed upływem trzech miesięcy zgłosić się w swoim urzędzie pracy w celu wznowienia wypłaty zasiłku na okres uzupełniający,
 • wiedzieć, że transfer zasiłku może odbywać się tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia,
 • zasiłek dla bezrobotnych w wysokości przyznanej przez powiatowy urząd pracy wypłacany jest po przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy.
Należy pamiętać o tym, że:
 • w przypadku rezygnacji z wyjazdu należy niezwłocznie zwrócić formularz do wojewódzkiego urzędu pracy,
 • w przypadku zmiany terminu wyjazdu: - do 7 dni powiadomić DWUP, -ponad 7 dni bezrobotny zobowiązany jest zwrócić wcześniej wystawiony formularz.

Nazwa dokumentu: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 14:52:18
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 14:52:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-01 12:32:43

Wersja do wydruku...

corner   corner