logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może refundować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50 %, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, a w przypadku osób w wieku 45 lat i powyżej – w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę.
Pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy i korzysta z refundacji ze środków Funduszu Pracy części kosztów szkolenia, jest obowiązany do udostępnienia Staroście, na jego żądanie, dokumentu potwierdzającego istnienie funduszu szkoleniowego, list imiennych osób kierowanych na szkolenia współfinansowane ze środków Funduszu Pracy oraz dokumentów potwierdzających poniesione koszty szkolenia.
Na wniosek pracodawcy, który skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika zatrudni bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, Starosta refunduje z Funduszu Pracy:
 • koszty szkolenia pracownika – w wysokości do 80% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, na jednego pracownika;
Wynagrodzenie osoby skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia, w wysokości nieprzekraczającej 40% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, za każdego skierowanego.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA:
 1. Przyjęcie pisemnego wniosku pracodawcy o potrzebie przeszkolenia pracowników lub pracodawcy zagrożonych utratą pracy, zawierającego:
 • nazwę pracodawcy,
 • rodzaj i charakterystykę planowanego szkolenia, w tym tematykę, formę, miejsce i termin,
 • liczbę osób uczestniczących w szkoleniu,
 • kalkulację planowanych kosztów szkolenia i źródła finansowania,
 • wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy na refundację,
 • uzasadnienie celowości szkolenia,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków odnoszących się do dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej,
 • wykaz kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenie
 1. Przeanalizowanie zgłoszone dane pod kątem możliwości podjęcia działań;
 2. Przygotowanie i podpisanie umowy cywilno - prawnej w sprawie organizacji i finansowania szkolenia, a w przypadku decyzji negatywnej - pisemne uzasadnienie odmownego rozpatrzenia wniosku;
 3. Refundacja kosztów szkolenia, po przedstawieniu stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków wynikających z zawartej umowy.
PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 69 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1669)
 
 
Szczegółowych informacji udziela
Pani Iwona Mazur, Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 4, tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 36

Nazwa dokumentu: Szkolenia pracowników
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds.rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:59:17
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:59:17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 12:06:40

Wersja do wydruku...

corner   corner