logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. 

Wniosek powinien zawierać :
 1. Kwotę wnioskowanych środków;   
 2. Rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
 3. Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
 4. Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 5. specyfikację i harmonogram wydatków  w ramach wnioskowanych środków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń ,maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni;
 6. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków;

Wniosek ten może być uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków:
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu przygotowania zawodowego  dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 • nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 str. 5); albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.
 • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku bezrobotny zostanie powiadomiony w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności i spełnianiu przez bezrobotnego warunków w niej określonych:
 • wydatkowanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych przez bezrobotnego;
 • udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; 
 • zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:
  • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; od okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.
  • podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
  • naruszył inne warunki umowy.
Uwaga: Umowa ośrodki na podjecie działalności gospodarczej może zostać zawarta wyłącznie za pisemna zgoda współmałżonka Wnioskodawcy( nie dotyczy rozdzielności majątkowej
Podstawa prawna: 
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz. 512),
 • spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 str. 5); albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de mini mis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa

 
 
Szczegółowych informacji udziela Pani Danuta Kujawińska, pok. 7,
Tel. (065) 543 22 25 wew. 50, PUP Góra

 

 

 

Nazwa dokumentu: Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:18:17
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:18:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-12 10:34:56

Wersja do wydruku...

corner   corner