logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Pracodawca zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną może wystąpić z wnioskiem o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

 • pracodawca zatrudnił skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony,
 • Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków.

Pracodawca składa kompletny wniosek do powiatowego urzędu prac dołączając:

 • dokumenty poświadczające formę prawną istnienia firmy,
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami,
 • zaświadczenie z US o nie zaleganiu z podatkami,
 • oświadczenie o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich trzech lat.

Złożony wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z pracodawca umowę.Zawarta umowa o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne będzie określać w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni;
 • rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych;
 • termin i wysokość należnej refundacji z Funduszu Pracy;
 • obowiązek informowania o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym;
 • obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z umową oraz tryb i termin tego zwrotu;
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2009 r. Nr 5, poz.25),
 • rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06.sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu,(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o pomocy publicznej.

   

Pliki do pobrania:

 

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Danuta Kujawińska
PUP Góra, pok. nr 7, tel. 065 543 22 25 lub 065 543 36 12 wew. 50

Nazwa dokumentu: Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:23:41
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:23:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-02 08:41:32

Wersja do wydruku...

corner   corner