logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Staż na okres do 12 miesiecy

Celem stażu jest nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące a dłuższy niż 12 miesięcy.
Do odbycia stażu mogą być skierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia, którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia,
 • bezrobotni w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia,

Pracodawca organizujący staż dla bezrobotnych składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego zamierza przyjąć na staż.
O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, a pracodawcą według programu określonego w umowie. Przy ustaleniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż zobowiązany jest do:

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznania bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych, niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowania Urząd o przypadkach przerwania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu na wniosek bezrobotnego, za dni wolne przysługuje stypendium,
 • wydania bezrobotnemu pisemnej opinii niezwłocznie po zakończeniu stażu zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy opłaca od kwoty stypendium składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż starosta może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadkuniezrealizowania przez pracodawcę warunków odbywania stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
Również starosta na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Bezrobotny po zakończeniu stażu w terminie wyznaczonym przez urząd przedkłada w urzędzie opinię wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.
Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu wydane zostaje zaświadczenie o odbyciu stażu oraz zwraca się bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu stażu.

Podstawa prawna:

 • podstawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 53 ust. 1a i ust. 2 (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009r. roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z 2009 roku),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2222).

Pliki do pobrania:

 

 1. Wiosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Grażyna Rybak
PUP Góra, pok. nr 7, tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 49

 

Nazwa dokumentu: Staż na okres do 12 miesiecy
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Rybak
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Rybak
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:26:57
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:26:57
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 13:12:14

Wersja do wydruku...

corner   corner