logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Pracodawca może zgłosić ofertę pracy:

 1. Osobiście: w siedzibie Urzędu (pokój nr 9 )
 2. Faxem:   65 543 36 12
 3. Pocztą elektroniczną -  wrgo@prac.gov.pl
 4. Pocztą tradycyjną.
 5. Telefonicznie 65 543 22 25 wew. 41
 Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
 1. Dane dotyczące pracodawcy: pełną nazwę firmy, adres i numer telefonu, numer REGON, NIP i PKD,  imię i  nazwisko osoby wskazanej do kontaktów, liczbę zatrudnionych pracowników
 2. Dane dotyczące zgłoszenia miejsca zatrudnienia: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy,   miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość i system wynagradzania, datę rozpoczęcia zatrudnienia, wymagania wobec kandydata do pracy, informacja o wymaganiach dotyczących kwalifikacji  i umiejętności kandydatów do pracy, proponowany zasięg upowszechniania oferty pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pok. nr 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy lub tel. 65 543 22 25 wew. 41

W przypadku zgłoszenia oferty pracy po raz pierwszy należy dostarczyć do PUP w Górze dokumenty podstawowe pracodawcy (regon, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).

Ofertę pracy może zgłosić wyłącznie pracodawca lub pracownik wskazany przez pracodawcę na druku który znajduje się poniżej.

Zgłoszone krajowe oferty pracy zostaną udostępnione na naszych tablicach, w środkach masowego przekazu oraz w Internecie w Bazie Ofert Pracy oraz za zgodą pracodawcy przekazane do innych Powiatowych Urzędów Pracy do upowszechnienia w ich siedzibach.

Na życzenie pracodawcy przeprowadzimy profesjonalny dobór kandydatów do pracy:

 • pośrednicy pracy przeprowadzą wstępną rozmowę z kandydatami,
 • wybiorą grupę osób zainteresowanych ofertą,
 • zorganizują giełdę pracy,


PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

pracodawca zgłasza krajową ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu, pracodawca zgłaszając krajową ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY NIE MOŻE PRZYJĄĆ OFERTY PRACY, O ILE PRACODAWCA:

 • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
 • w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie

Obowiązki pracodawców wynikają z ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm).

Nazwa dokumentu: Zgłoszenie oferty pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Witko - posrednik pracy
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Witko - posrednik pracy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 10:03:02
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 10:03:02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-05 10:21:58

Wersja do wydruku...

corner   corner