logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

DOKUMENTY DO REJESTRACJI
 
 
1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości tj. paszport lub prawo jazdy.
W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu osobistego, dokument potwierdzający ten fakt oraz dokument tożsamości, o którym mowa powyżej.
Gdy osoba jest w trakcie załatwiania dowodu osobistego należy przedłożyć:
- dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- poświadczenie zameldowania,
- dokument tożsamości tj. paszport lub prawo jazdy.
        
 
UWAGA!! w przypadku posiadania zameldowania na pobyt czasowy należy przedłożyć poświadczenie zameldowania (oryginał i kserokopia).
 
Poświadczenie zameldowania (oryginał i kserokopia) należy również przedłożyć w sytuacji, jeżeli w dowodzie osobistym widnieje nieaktualny adres.
 
 
2. Decyzja NIP (jeżeli przez Urząd Skarbowy został nadany numer identyfikacji podatkowej)
    oryginał do wglądu
  
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie:
- świadectwo ukończenia szkoły,
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego (w przypadku jego posiadania),
- świadectwo dojrzałości,
- w przypadku ukończenia studiów dyplom lub zaświadczenie zawierające nazwę uczelni, datę uzyskania tytułu oraz kierunek i specjalność studiów,
- świadectwo dojrzałości.
 
Powyższe dokumenty należy przedłożyć w postaci oryginałów i kserokopii.
 
 
4. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia. (oryginał i kserokopia).
  
5. Jeżeli się posiada to należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o przeciwwskazaniach
(oryginał i kserokopia).
 
 6. Świadectwa pracy (oryginały i kserokopie) oraz inne dokumenty, na podstawie których ustala się uprawnienia osób bezrobotnych tj.:
 
- w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę zlecenie należy przedłożyć zaświadczenie o okresie świadczenia pracy i wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące zawierające informację, czy od tego wynagrodzenia były odprowadzane składki ZUS i FP (oryginał i kserokopia),
 
- zaświadczenie ZUS w przypadku pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z podaniem kwoty będącej podstawą wymiaru tego zasiłku lub świadczenia,
 
- w przypadku pobierania renty inwalidzkiej należy przedłożyć zaświadczenie o okresie pobierania renty oraz orzeczenie lekarza orzecznika (oryginał i kserokopia),
 
- w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności pozarolniczej należy przedłożyć:
  • decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej(oryginał i kserokopia),
  • Zaświadczenie ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i wysokości podstawy wymiaru tych składek(oryginał i kserokopia),
  • numer REGON(oryginał do wglądu).
 
7. Książeczka wojskowa w przypadku odbywania służby wojskowej.
 
8. Osoby zwolnione z zakładu karnego/aresztu śledczego obowiązane są przedłożyć:
 
- świadectwo zwolnienia.
 
W przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie odbywania kary pozbawienia wolności, dodatkowo należy przedłożyć:
 
- zaświadczenie o wykonywaniu pracy,
- zaświadczenie o uzyskiwanym wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące wykonywania pracy.
 
9. W przypadku ubezpieczania członków rodziny należy przedłożyć numer PESEL i numer NIP (jeżeli został nadany) danego członka rodziny.
 
 
 
UWAGA!!
 
NIE DOKONUJE SIĘ REJESTRACJI W PRZYPADKU NIEPRZEDŁOŻENIA KOMPLETU DOKUMENTÓW
 

Nazwa dokumentu: Dokumenty do rejestracji
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-16 10:26:23
Data udostępnienia informacji: 2008-12-16 10:26:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-02 14:17:52

Wersja do wydruku...

corner   corner