logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 1. Rejestracji dokonuje się bez konieczności wypełniania przez bezrobotnego karty rejestracyjnej
 2. W przypadku pierwszej rejestracji należy przedłożyć oryginały wszystkich nw. dokumentów, a w przypadku kolejnej, oryginały tych dokumentów, które potwierdzają zdarzenia zaistniałe po wyrejestrowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. DOKUMENTY DO REJESTRACJI
  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości tj. paszport lub prawo jazdy.

   W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu osobistego, dokument potwierdzający ten fakt, a wtedy jeden z ww. dokumentów oraz poświadczenie zameldowania.

   Gdy osoba jest w trakcie załatwiania dowodu osobistego należy przedłożyć:

   • dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
   • poświadczenie zameldowania,
   • paszport lub prawo jazdy.

   UWAGA!! w przypadku posiadania zameldowania na pobyt czasowy należy przedłożyć poświadczenie zameldowania (oryginał).

   Poświadczenie zameldowania (oryginał) należy również przedłożyć w sytuacji, jeżeli w dowodzie osobistym widnieje nieaktualny adres.

  2. Decyzja NIP oryginał do wglądu
  3. Karta stałego lub czasowego pobytu (dotyczy cudzoziemca)
  4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie:
   • świadectwo ukończenia szkoły,
   • dyplom uzyskania tytułu zawodowego (w przypadku jego posiadania),
   • świadectwo dojrzałości,
   • w przypadku ukończenia studiów dyplom lub zaświadczenie zawierające nazwę uczelni, datę uzyskania tytułu oraz kierunek i specjalność studiów,
   • Powyższe dokumenty należy przedłożyć w postaci oryginałów.

  5. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia. (oryginał).
  6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku jego posiadania lub zaświadczenie o przeciwwskazaniach(oryginał).
  7. Świadectwa pracy (służby) (oryginały) oraz inne dokumenty, na podstawie których ustala się uprawnienia osób bezrobotnych tj.:
   • w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu, świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług należy przedłożyć zaświadczenie o okresie świadczenia pracy i wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące zawierające informację, czy od tego wynagrodzenia były odprowadzane składki ZUS i FP (oryginał),
   • w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości osiąganego dochodu – z wyszczególnieniem każdego miesiąca
   • w przypadku pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni należy przedłożyć zaświadczenie z podaną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z wyszczególnieniem każdego miesiąca.
   • zaświadczenie ZUS w przypadku pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego z podaniem kwoty będącej podstawą wymiaru tego zasiłku lub świadczenia u uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne,
   • po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej należy przedłożyć zaświadczenie o okresie pobierania renty (oryginał),
   • po okresie prowadzenia działalności pozarolniczej należy przedłożyć:
    • decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał),
    • Zaświadczenie ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i wysokości podstawy wymiaru tych składek(oryginał),
    • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON(oryginał).
  8. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej należy przedłożyć:
   • Zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem okresu zawieszenia (oryginał)
  9. Książeczka wojskowa w przypadku odbywania służby wojskowej.
  10. Osoby zwolnione z zakładu karnego/aresztu śledczego obowiązane są przedłożyć:
   • świadectwo zwolnienia (oryginał)
   Jeżeli w okresie odbywania kary pozbawienia wolności była wykonywana praca zarobkowa, dodatkowo należy dołączyć:
   • zaświadczenie o wykonywaniu pracy (oryginał),
   • zaświadczenie o uzyskiwanym wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące wykonywania pracy (oryginał).
  1. W przypadku podlegania do ubezpieczenia społecznego rolników, należy przedłożyć:
   • zaświadczenie z KRUS o podleganiu do ubezpieczenia (oryginał),
   • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni użytków rolnych w ha przeliczeniowych.(oryginał)
  2. Po utracie świadczenia tj. zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, renty socjalnej, należy przedłożyć:
   • zaświadczenie wystawione przez instytucję, która przyznała ww świadczenie, potwierdzające okres jego pobierania. (oryginał)
  3. Jeżeli osoba była zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy, powinna przedłożyć:
   • decyzję o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie bądź przyznaniu prawa do zasiłku,
   • decyzję o pozbawieniu statusu bezrobotnego bądź zawiadomienie (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania),
   • w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub innego świadczenia przyznanego przez Urząd – zaświadczenie potwierdzające okres pobierania świadczenia. (oryginały)
  4. W przypadku posiadania prawa do renty rodzinnej należy przedłożyć decyzję przyznającą to świadczenie. (oryginał)
  5. Chcąc ubezpieczyć członków rodziny, należy przedłożyć numer PESEL i numer NIP danego członka rodziny (zgłaszanie do ubezpieczenia członków rodziny odbywa się w pokoju nr 19, I piętro)

Nazwa dokumentu: Dokumenty do rejestracji
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-16 10:26:23
Data udostępnienia informacji: 2008-12-16 10:26:23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 09:36:13

Wersja do wydruku...

corner   corner