logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI POSZUKUJĄCEGO PRACY
 
 Rejestracji dokonuje się bez konieczności wypełniania przez poszukującego pracy karty rejestracyjnej

W przypadku pierwszej rejestracji należy przedłożyć oryginały wszystkich nw. dokumentów, a w przypadku kolejnej, oryginały tych dokumentów, które potwierdzają zdarzenia zaistniałe po wyrejestrowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy.

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości tj. paszport lub prawo jazdy.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu osobistego, dokument potwierdzający ten fakt, a wtedy jeden z ww. dokumentów oraz poświadczenie zameldowania.

Gdy osoba jest w trakcie załatwiania dowodu osobistego należy przedłożyć:

- dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,

- poświadczenie zameldowania,

- paszport lub prawo jazdy.

UWAGA!! w przypadku posiadania zameldowania na pobyt czasowy należy przedłożyć poświadczenie zameldowania (oryginał).

Poświadczenie zameldowania (oryginał) należy również przedłożyć w sytuacji, jeżeli w dowodzie osobistym widnieje nieaktualny adres.

2. Decyzja NIP oryginał do wglądu

  
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie:

- świadectwo ukończenia szkoły,

- dyplom uzyskania tytułu zawodowego (w przypadku jego posiadania),

- świadectwo dojrzałości,

- w przypadku ukończenia studiów dyplom lub zaświadczenie zawierające nazwę uczelni, datę uzyskania tytułu oraz kierunek i specjalność studiów,

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w postaci oryginałów.

 4. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia. (oryginał).

 5. Świadectwa pracy (służby) (oryginały)
 
6. Książeczka wojskowa w przypadku odbywania służby wojskowej.
 

7. Gdy osoba pozostaje w zatrudnieniu lub wykonuje inną pracę zarobkową należy przedłożyć aktualne zaświadczenie wystawione przez obecnego pracodawcę.

8. W przypadku posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, należy przedłożyć decyzję o wpisie do ewidencji, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, zaświadczenie z ZUS o podleganiu do ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej.

9. W przypadku posiadania prawa do emeryturynależy przedłożyć decyzję przyznającą emeryturę

10. W przypadku posiadania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty socjalnej należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał), decyzję przyznającą ww. świadczenie (oryginał)

11. W przypadku posiadania prawa do renty rodzinnej w kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę należy przedłożyć decyzję przyznającą rentę (oryginał)

12. W przypadku pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS stwierdzające fakt pobierania ww. świadczenia.

13. W przypadku pobierania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, renty socjalnej, należy przedłożyć: zaświadczenie wystawione przez instytucję, która przyznała ww świadczenie, potwierdzające fakt jego pobierania 

14. W sytuacji bycia właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2ha przeliczeniowe a także w sytuacji podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwienależy przedłożyć nakaz płatniczy oraz zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

Ilość odwiedzin: 4933
Nazwa dokumentu: Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-03-28 14:31:39
Data udostępnienia informacji: 2011-03-28 14:31:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-28 14:32:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner