logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
plus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI POSZUKUJĄCEGO PRACY
 
 Rejestracji dokonuje się bez konieczności wypełniania przez poszukującego pracy karty rejestracyjnej

W przypadku pierwszej rejestracji należy przedłożyć oryginały wszystkich nw. dokumentów, a w przypadku kolejnej, oryginały tych dokumentów, które potwierdzają zdarzenia zaistniałe po wyrejestrowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy.

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości tj. paszport lub prawo jazdy.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu osobistego, dokument potwierdzający ten fakt, a wtedy jeden z ww. dokumentów oraz poświadczenie zameldowania.

Gdy osoba jest w trakcie załatwiania dowodu osobistego należy przedłożyć:

- dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,

- poświadczenie zameldowania,

- paszport lub prawo jazdy.

UWAGA!! w przypadku posiadania zameldowania na pobyt czasowy należy przedłożyć poświadczenie zameldowania (oryginał).

Poświadczenie zameldowania (oryginał) należy również przedłożyć w sytuacji, jeżeli w dowodzie osobistym widnieje nieaktualny adres.

2. Decyzja NIP oryginał do wglądu

  
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie:

- świadectwo ukończenia szkoły,

- dyplom uzyskania tytułu zawodowego (w przypadku jego posiadania),

- świadectwo dojrzałości,

- w przypadku ukończenia studiów dyplom lub zaświadczenie zawierające nazwę uczelni, datę uzyskania tytułu oraz kierunek i specjalność studiów,

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w postaci oryginałów.

 4. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia. (oryginał).

 5. Świadectwa pracy (służby) (oryginały)
 
6. Książeczka wojskowa w przypadku odbywania służby wojskowej.
 

7. Gdy osoba pozostaje w zatrudnieniu lub wykonuje inną pracę zarobkową należy przedłożyć aktualne zaświadczenie wystawione przez obecnego pracodawcę.

8. W przypadku posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, należy przedłożyć decyzję o wpisie do ewidencji, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, zaświadczenie z ZUS o podleganiu do ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej.

9. W przypadku posiadania prawa do emeryturynależy przedłożyć decyzję przyznającą emeryturę

10. W przypadku posiadania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty socjalnej należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał), decyzję przyznającą ww. świadczenie (oryginał)

11. W przypadku posiadania prawa do renty rodzinnej w kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę należy przedłożyć decyzję przyznającą rentę (oryginał)

12. W przypadku pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS stwierdzające fakt pobierania ww. świadczenia.

13. W przypadku pobierania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, renty socjalnej, należy przedłożyć: zaświadczenie wystawione przez instytucję, która przyznała ww świadczenie, potwierdzające fakt jego pobierania 

14. W sytuacji bycia właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2ha przeliczeniowe a także w sytuacji podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwienależy przedłożyć nakaz płatniczy oraz zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

Ilość odwiedzin: 4730
Nazwa dokumentu: Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-03-28 14:31:39
Data udostępnienia informacji: 2011-03-28 14:31:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-28 14:32:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner