logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Góra, dnia 01.07.2011r.

Ogłoszenie nr 1/11
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz.U z 2008r. Nr 223 poz.1458)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
 
SPECJALISTA DO SPRAW EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
 
Nazwa i adres pracodawcy:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Poznańska 4
56-200 Góra
 
Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Wymagania niezbędne:
 • ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • staż pracy minimum 2 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • ukończone kursy, szkolenia związane z pracą w administracji ,
 
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia,
 • znajomość lokalnego rynku pracy,
 • odporność na stres,
 
Posiadanie wiedzy w zakresie:
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Kodeksu Pracy,
 • Przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy,
 
Posiadanie umiejętności:
 • podejmowania decyzji,
 • pozyskiwania i analizowania informacji,
 • sprawnej organizacji pracy własnej,
 • pracy zespołowej,
 • negocjacji, przekonywania i argumentowania,
 • nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy,
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku i stypendium:
2) Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
3) Obsługa poszukujących pracy.
4) Rozpatrywanie odwołań od decyzji:
5) Zwrot kosztów przejazdu osobom uprawnionym:
6) Zwrot kosztów zakwaterowania osobom uprawnionym:
7) Refundowanie bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko
   do 7 roku życia lub bezrobotnym samotnie sprawującym opiekę nad osobą zależną
   kosztów opieki:
 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu do ogłoszenia),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • ksero dowodu osobistego,`
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
 • informacja zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych (wzór w załączeniu do ogłoszenia)
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia : 11.07.2011r do godz. 12.00
 
Sposób i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. ewidencji i świadczeń” .
2. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra – pok. nr 13 (sekretariat)
3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
                                                      Dyrektor
                                                            Powiatowego Urzędu Pracy
                                                   w Górze
                                                     Barbara Murlik

 

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 12:38:21
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 12:38:21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-01 13:05:22

Wersja do wydruku...

corner   corner