logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Góra, dnia 01.07.2011r.

Ogłoszenie nr 1/11
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz.U z 2008r. Nr 223 poz.1458)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
 
SPECJALISTA DO SPRAW EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
 
Nazwa i adres pracodawcy:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Poznańska 4
56-200 Góra
 
Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Wymagania niezbędne:
 • ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • staż pracy minimum 2 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • ukończone kursy, szkolenia związane z pracą w administracji ,
 
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia,
 • znajomość lokalnego rynku pracy,
 • odporność na stres,
 
Posiadanie wiedzy w zakresie:
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Kodeksu Pracy,
 • Przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy,
 
Posiadanie umiejętności:
 • podejmowania decyzji,
 • pozyskiwania i analizowania informacji,
 • sprawnej organizacji pracy własnej,
 • pracy zespołowej,
 • negocjacji, przekonywania i argumentowania,
 • nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy,
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku i stypendium,
 2. Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 3. Obsługa poszukujących pracy,
 4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji,
 5. Zwrot kosztów przejazdu osobom uprawnionym,
 6. Zwrot kosztów zakwaterowania osobom uprawnionym,
 7. Refundowanie bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia lub bezrobotnym samotnie sprawującym opiekę nad osobą zależną kosztów opieki.
 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączeniu do ogłoszenia),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • ksero dowodu osobistego,`
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • kserokopia świadectw pracy,
 • zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
 • informacja zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych (wzór w załączeniu do ogłoszenia)
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia : 11.07.2011r do godz. 12.00
 
Sposób i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. ewidencji i świadczeń” .
2. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra – pok. nr 13 (sekretariat)
3. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
                                                      Dyrektor
                                                            Powiatowego Urzędu Pracy
                                                   w Górze
                                                     Barbara Murlik

 

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 12:38:21
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 12:38:21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-01 13:15:38

Wersja do wydruku...

corner   corner