logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 30.12.2015r.

KO – 280 – 16/IM/15

Zaproszenie

do  złożenia oferty na świadczenie usług przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich oraz wszelkich innych badań  zleconych przez lekarza medycyny pracy o wartości zamówienia  poniżej 30.000 euro

            W związku z planowanym udzieleniem zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Górze zapraszamy do złożenia oferty (według załączonego wzoru) na przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich oraz innych badań zleconych przez lekarza medycyny pracy

I. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Górze
ul. Poznańska 4, 56-2000 Góra
NIP 699-14-48-241
Adres e-mail: sekretariat@pupgora.pl
Fax: (65) 5433612

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich oraz wszelkich innych badań zleconych przez lekarza medycyny pracy dla:

 1. pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze wynikających z Kodeksu Pracy
  1. wstępnych, okresowych, kontrolnych
  2. badań psychotechnicznych kierowców (kat. B)
  3. wszelkich innych badań zleconych przez Zamawiającego
 2. bezrobotnych skierowanych przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  w Górze w zakresie obejmującym;
  1. stwierdzenie zdolności bezrobotnego do: wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu, odbywania stażu, odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych,
  2. określenie szczegółowych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu,
  3. wykonanie specjalistycznych badań psychologicznych i lekarskich umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia
 3. osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu skierowanych przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w zakresie obejmującym;
  1. stwierdzenie zdolności poszukującego pracy do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu,
  2. określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu,

2. Urząd w 2016r. planuje łącznie skierować na badania lekarskie ok. 287 osób (270 osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz 17 pracowników PUP). Podane przez Zamawiającego ilości są ilościami prognozowanymi i nie mogą stanowić podstaw do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

3. Podstawą do świadczenia usług medycznych będzie imienne skierowanie wydane każdej osobie skierowanej na badanie, podpisane przez Dyrektora PUP, Starostę Górowskiego lub osoby działające z jego upoważnienia.

4. Lekarz Medycyny Pracy decyduje o wszelkich dodatkowych badaniach  i konsultacjach potrzebnych do wydania orzeczenia lekarskiego.

     5. Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy.

II. Wymagania Zamawiającego

1. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane przez Wykonawcę badania – ujęte w formularzu ofertowym – na podstawie wystawionych faktur za wykonane usługi wraz z dołączonym imiennym wykazem przebadanych osób zawierającym rodzaj i koszt badań za każdą osobę, jak również za inne badania zlecone przez lekarza medycyny pracy konieczne do wystawienia właściwego orzeczenia lekarskiego.

2. Faktury powinny być wystawione odrębnie za:

 • pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
 • osoby bezrobotne i poszukujące pracy skierowane na badania na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy, art. 38 ust 1 pkt.1c  i art. 40 ust. 5 ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,
 • osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu skierowane na podstawie art. 11 ustawy „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.
 1. Faktury wraz z wymaganym załącznikiem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wystawione zostały faktury
 2. Zamawiający dokona zapłaty za przeprowadzone, w okresach miesięcznych badania, przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur wraz z załączonym imiennym wykazem przebadanych osób.
 3. Odległość miejsca przeprowadzania badań od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 25km.
 4. Wykonanie badań lekarskich powinno nastąpić niezwłocznie tj. w dniu zgłoszenia się skierowanej osoby, a w przypadku konieczności wykonania badań specjalistycznych czasookres nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się skierowanej osoby na badania.
 5. Początkiem terminu, o którym mowa powyżej jest dzień zgłoszenia się skierowanej osoby na badania.
 6. Wykonawca zapewnia ciągłość świadczenia usług przez cały czas trwania umowy.
 7. W zapytaniu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) należy przedstawić cennik usług.
 8. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na okres 01.02.2016r. do 31.12.2016r.

III. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

 1. Formularz ofertowy  - załącznik nr 1 do zaproszenia
 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
 3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
 4. Uprawnienia lekarza medycyny pracy.
 5. Umowę najmu lub dzierżawy lokalu- w przypadku korzystania z dzierżawionego lub wynajmowanego lokalu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Rok 2016

V. Forma złożenia oferty:

Oferta na piśmie należy przesłać na  adres: Powiatowy Urząd Pracy 56-200 Góra ul. Poznańska 4, bądź  w wersji elektronicznej na adres:  sekretariat@pupgora.pl

VI. Termin składania ofert:

15.01.2016r. do godz. 1400

VII. Osoby uprawnione do kontaktu:

Pani Iwona Mazur   - Kierownik działu organizacyjnego (nr tel. 65 543 22 25)                    

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne  ze  zleceniem usługi. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Górze

Barbara Murlik

Załączniki do pobrania: 2015-12-31 13:28:16 - formularz ofertowy (63.50 kB)

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty - badania lekarskie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-12-30 13:15:44
Data udostępnienia informacji: 2015-12-30 13:15:44
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-31 13:29:03

Wersja do wydruku...

corner   corner