logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI (stan prawny na dzień 1 czerwiec 2006r.)

 I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%) 532,90
- obniżony (80%) 426,40
- podwyższony (120%)   639,50
2. Stypendia dla bezrobotnych do 25 roku zycia w okresie:  
- odbywania szkolenia (40% kwoty zasiłku podstawowego)                 213,20
- odbywania stażu (100% kwoty zasiłku podstawowego)                 532,90
- podjęcia dalszej nauki (50% kwoty zasiłku podstawowego) 266,45
3. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania przygotowania zawodowego (100% kwoty zasiłku podstawowego)

532,90

4. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasiłku podstawowego

106,60  

5. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych) 266,45
- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 159,87
6. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).

266,45

 
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łacznej wysokości - 33,49 %.
 

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:

1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 532,90 + 95,92 *) 628,82
- w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *) 530,47
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10+ 161,84*) 1.060,94
2. Robót publicznych 
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - 1.213,64 + 218,46 *), 1.432,10
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj.  2.427,27 + 436,91*) 2.864,18

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.697,30

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %;  kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która  jest zróżnicowana (od 0.97% do 3,86%). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

 III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.709,08
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
- działalności samodzielnej (do 500% przeciętnego wynagrodzenia) 12.136,35
- w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300% przeciętnego wynagrodzenia)   7.281,81

- przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200% przeciętnego wynagrodzenia)

4.854,54
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500% przeciętnego wynagrodzenia) 12.136,35
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006r.) 5,50%
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
 IV. Wynagrodzenia i składki

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006) (w I roku pracy – 80 % tj.  719,28 zł., a w II roku – 90 % tj.  809,19 zł.)

899,10

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w II kw. 2006r.

2.427,27

3. Składka na Fundusz Pracy

2,45% 

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10% 

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 01.01.2006)

8,75%

Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-17 14:31:27

Wersja do wydruku...

corner   corner