logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI (stan prawny na dzień 1 czerwiec 2007r.)

 

 I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych:

- podstawowy(100%) 538,30 
- obniżony (80%) 430,70 
- podwyższony (120%)   646,00

2. Stypendia dla bezrobotnych do 25 roku zycia w okresie:

- odbywania szkolenia (40% kwoty zasiłku podstawowego)                 215,40
- odbywania stażu (140% kwoty zasiłku podstawowego)                  753,70
- podjęcia dalszej nauki (50% kwoty zasiłku podstawowego)  269,20

3. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:

- odbywania przygotowania zawodowego (100% kwoty zasiłku podstawowego)

538,30

4. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych

- 20% zasiłku podstawowego

107,70  

5. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50% zasiłku dla bezrobotnych) 269,20
- z własnej inicjatywy (do 50% zasiłku dla bezrobotnych) 269,20
6. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).

269,20

 
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2007 r. o 1,0% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 r. w stosunku do 2005 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - >29,52% , a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9% tj. w łacznej wysokości - 30,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopę procentową obowiązującą go w danym roku składkowym).
 

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:

1. Prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (538,30 + 96,89 *)   635,19
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc (936,00+ 168,48 *) 1.104,48

2. Robót publicznych 

- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - 1.322,17 + 237,99 *),   1.560,16
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj.  2.644,34 + 475,98 *) 3.120,32

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)  2.808,00

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %;  kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która  jest zróżnicowana (od 0.97% do 3,60%). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

 III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy
1. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)   10.577,36

2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej  

 - działalności samodzielnej (do 500% przeciętnego wynagrodzenia)

13.221,70
- w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300% przeciętnego wynagrodzenia)    7.933,02

- przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200% przeciętnego wynagrodzenia)

5.288,68
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500% przeciętnego wynagrodzenia) 13.221,70
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 30.08.2007r..) 6,25%
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
 IV. Wynagrodzenia i składki

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006)  

936,00

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w II kw. 2007r.

2.644,34

3. Składka na Fundusz Pracy 

2,45%

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

0,10% 

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 01.01.2006)

9,00%

Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:54:33
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 07:31:57

Wersja do wydruku...

corner   corner