logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny/poszukujący pracy zgłasza się osobiście do powiatowego urzędu pracy albo może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane niezbędne do rejestracji, za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Po przekazaniu wymaganych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.

Rejestracja zostanie dokonana z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy i poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego.”
Zostanie Ci założona karta rejestracyjna w postaci elektronicznej.

            W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny/poszukujący pracy może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane, a wniosek opatrzony:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo

Elektroniczny system rejestracji dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.

Rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku
w pokoju nr 19 (I piętro)
w godzinach: od 8 do 14
tel. (65) 543-512-87-36 lub 543-512-37
 

Dokumenty wymagane przy rejestracji osoby bezrobotnej:

Lp. Rodzaj dokumentu Sytuacja, w której wymagane jest przedłożenie dokumentu
1. Dowód osobisty lub paszport w przypadku paszportu wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego,
w przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym
2. Oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym
3. Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje
4. Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby WYMAGANE
5. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne dokumenty świadczące o sprawowanych obowiązkach dotyczy osób, które sprawują funkcje reprezentacyjne w spółce
6. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dotyczy osób, które zaprzestały prowadzić działalność gospodarczą lub ją zawiesiły
7. Decyzja dotycząca wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej dotyczy osób, które zaprzestały prowadzić działalność gospodarczą przed 01.07.2011r.
8. Zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy dotyczy osób, które były zatrudnione: w niepełnym wymiarze czasu pracy, na umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę o pracę nakładczą, umowę agencyjną, w zakładzie karnym
9. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń tj: zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renta szkoleniowa oraz podstawę jego wymiaru dotyczy osób, które pobierały świadczenie z ZUS poza okresem zatrudnienia, w przypadku renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki
10. Aktualna decyzja o wysokości renty rodzinnej dotyczy osób pobierających rentę rodzinną
11. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania dotyczy osób, które taki zasiłek/świadczenie pobierały
12. Akty urodzenia dzieci, PESEL dotyczy członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego
13. akt małżeństwa w przypadku zmiany stanu cywilnego osoby
14. Książeczka wojskowa dotyczy osób, które odbywały służbę wojskową
15. Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument
16. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac dotyczy osób, które posiadają taki dokument
17. Zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej
18. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu/niepodleganiu do ubezpieczenia społecznego rolników dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej i współmałżonka w/w osób, oraz dorosłego domownika
19. Świadectwo zwolnienia dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym
20. Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym

 

Dokumenty wymagane przy rejestracji poszukującego pracy

Lp.
Rodzaj dokumentu

Sytuacja, w której wymagane jest przedłożenie dokumentu

1.

Dowód osobisty lub paszport

W przypadku paszportu wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL,    bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego, w przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym

2

Oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym

3

Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe

Dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje

4

Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby

WYMAGANE
5

Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności

Wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument

6

Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac

Dotyczy osób, które posiadają taki dokument

7

Zaświadczenie wystawione przez obecnego Pracodawcę wskazujące datę początku zatrudnienia lub wykonywania innej racy zarobkowej (umowa zlecenie; umowa o dzieło; umowa agencyjna)

Dotyczy osób pozostających w zatrudnieniu lub wykonujących inną pracę zarobkową w ramach umów cywilnoprawnych

8

Decyzja o przyznaniu prawa do emerytury; renty z tytułu niezdolności do pracy; renty szkoleniowej; renty socjalnej; renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia

Dotyczy osób posiadających prawo do wymienionych świadczeń

9

Zaświadczenie o pobieraniu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; zasiłku przedemerytalnego; świadczenia przedemerytalnego; świadczenia rehabilitacyjnego; zasiłku chorobowego; zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego; zasiłku stałego; świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

Dotyczy osób pobierających wymienione świadczenia

10

Zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

11

Zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych

Dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe oraz współmałżonka w/w osób

12

Zaświadczenie z KRUS o podleganiu do ubezpieczenia społecznego rolników

Dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe i współmałżonka w/w osób, oraz dorosłego domownika

 
 

Podstawa prawna

Nazwa dokumentu: Rejestracja
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 13:14:29
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 13:14:29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-31 10:59:14

Wersja do wydruku...

corner   corner