logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Obowiązki bezrobotnego

 

 

Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy ma obowiązek:

 

 

1.   Zgłaszania się do urzędu w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia.

 

 

 

2.   Przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej tj. do których ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin.

 

 

 

3.   Poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy.

 

 

 

4.   Zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

 

 

 

5.   Bezzwłocznego informowania o wszelkich zmianach zawartych w aktach oraz dotyczących zaistnienia sytuacji powodujących brak gotowości do podjęcia pracy.

 

 

 

6.   Składania lub przesyłania co miesiąc pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenie jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie. W razie nie dokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa.

 

 

 

7.   W przypadku czasowej niezdolności do pracy (choroby), bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia oraz przekazać zaświadczenie o tej niezdolności niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy. Natomiast osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium lub dodatku szkoleniowego zobowiązane są do dostarczenie zwolnienia lekarskiego (druk L4) 

 

 

8.  W przypadku przerwania szkolenia z własnej winy zobowiązany jest zwrócić jego koszt, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

 

 

9.   W przypadku pobrania nienależnego świadczenia z Funduszu Pracy obowiązany jest do zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

10. Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zameldowania lub      pobytu, informuje powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie odpisów kart rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu.

 

 

 

11. Osoba która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu    obowiązana jest zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu. 

 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: specjalista
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 14:11:16
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 14:11:16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-20 10:08:46

Wersja do wydruku...

corner   corner