logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Okres pobierania zasiłku i jego wysokość

 

Okres pobierania zasiłku

 

Długość okresu pobierania zasiłku przez bezrobotnego została  zróżnicowana  w zależności od sytuacji na lokalnym rynku pracy i wynosi:

·        6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

·        12 miesięcy - dla bezrobotnych:

          - zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub

                - są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;

·        18 miesięcy - dla bezrobotnych: 

-   zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub

                którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

 

 

Okres pobierania zasiłku może ulec przedłużeniu w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę w czasie pobierania zasiłku, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu – okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

 

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych  w art.75 ust.1 i 3 tj.

·        90 dni – w przypadku wstrzymania zasiłku z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;

·        90 dni - w przypadku nie przyznania zasiłku z powodu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron;                                                                   

·        180 dni – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia z winy pracownika;

·        czas nie przysługiwania zasiłku z powodu otrzymania odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę lub świadczenie szkoleniowe.

·        czas nie przysługiwania zasiłku z powodu przebywania za granicą w okresie  krótszym niż 30 dni lub pozostający w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

 

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

 

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od posiadanego

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: posrednik
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 14:50:32
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 14:50:32
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-22 14:42:38

Wersja do wydruku...

corner   corner