logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AOkres pobierania zasiłku i jego wysokość

Okres pobierania zasiłku

Długość okresu pobierania zasiłku przez bezrobotnego została zróżnicowana w zależności od sytuacji na lokalnym rynku pracy i wynosi:

· 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze  powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

· 12 miesięcy - dla bezrobotnych:

- zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub

- powyżej 50 roku życia oraz posiadających  jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;

· 18 miesięcy - dla bezrobotnych:

- zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania   na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała
2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub

- którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Okres pobierania zasiłku może ulec przedłużeniu w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę w czasie pobierania zasiłku, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu – okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych zamieszkałych w miejscowościach, które w okresie pobierania zasiłku przez bezrobotnego zostały objete obszarem działania innego powiatowego urzędu pracy, nie ulega zmianie.

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której mieszka, została objeta obszarem dzialania innego powiatu.

W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić sie w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w art.75 ust.1 i 3 tj.

– w przypadku  odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych zasiłek przysługuje po okresie 90 dni.

- w przypadku  rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastapiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania zasiłek przysługuje po 90 dniach.


 – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia z winy pracownika zasiłek przysługuje po 180 dniach. 

 Zasiłek nie  przysługuje za okres otrzymania odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę , oraz za okres otrzymania jednorazowego ekwiwalentu pienieżnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pienieżnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy bezwarunkowej .

Zasiłek  nie przysługuje za czas  przebywania za granicą w okresie krótszym niż 30 dni lub pozostawania w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.


                          Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku.

-Zasiłek w wysokosci 80% dla bezrobotnego, którego łączne okresy uprawniające do zasiłku wynoszą mniej niż 5 lat.

-Zasiłek w wysokości 100% dla bezrobotnego, którego łączne okresy uprawniające do zasiłku wynoszą co najmniej 5 lat jednak mniej niz 20 lat.

-Zasilek w wysokości 120%  dla bezrobotnego, którego łaczne okresy uprawniające do zasiłku wynosza co najmniej 20 lat.

 

 Do okresu,od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku zalicza się okresy:

· zatrudnienia, świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej , umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

. okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalnosci lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. 

· pracy w okresie tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności,przy czym podstawe wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowila kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

· odbywania zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza.

· urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

. okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji 

. okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujacych, opiekujących sie małymi dziećmi, a także okresy niewykonywania pracy przed 08.06.1968r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem. 

. okresy zatrudnienia obywateli polskich w bylej NRD i byłej CZRS na podstawie umów międzynarodowych przypadajace przed 01.grudnia 1991r.

. okres za który wypłacono odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

. okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przed dniem 1 stycznia 1997r. jezeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynoszaca co najmniej połowe wówczas obowiazującegonajniższego wynagrodzenia

 Do 365 dni uprawniajacych do zasiłku w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem zalicza się również :


· pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy,rentę szkoleniową, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub po zaprzestaniu działalnosci gospodarczej,okresy świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokosci zasiłku macierzyńskiego jezeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.


Zasiłek podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zasiłek nie podlega waloryzacji w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub nie uległ zmniejszeniu.

Zasiłek wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Aktualne wysokości zasłków dla bezrobotnych i innych świadczeń można znaleźć na stronie.

Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 14:50:32
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 14:50:32
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 12:03:00

Wersja do wydruku...

corner   corner