logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Okres pobierania zasiłku i jego wysokość

Okres pobierania zasiłku

Długość okresu pobierania zasiłku przez bezrobotnego została zróżnicowana w zależności od sytuacji na lokalnym rynku pracy i wynosi:

 • 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze  powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 12 miesięcy - dla bezrobotnych:
  • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
  • powyżej 50 roku życia oraz posiadających  jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
 • 18 miesięcy - dla bezrobotnych:
  • zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania   na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Okres pobierania zasiłku może ulec przedłużeniu w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę w czasie pobierania zasiłku, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu – okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych zamieszkałych w miejscowościach, które w okresie pobierania zasiłku przez bezrobotnego zostały objete obszarem działania innego powiatowego urzędu pracy, nie ulega zmianie.

Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której mieszka, została objeta obszarem dzialania innego powiatu.

W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić sie w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w art.75 ust.1 i 3 tj.

 • w przypadku  odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych zasiłek przysługuje po okresie 90 dni.
 • w przypadku  rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastapiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania zasiłek przysługuje po 90 dniach.
 • w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia z winy pracownika zasiłek przysługuje po 180 dniach. 

Zasiłek nie  przysługuje za okres otrzymania odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę , oraz za okres otrzymania jednorazowego ekwiwalentu pienieżnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pienieżnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy bezwarunkowej.

Zasiłek  nie przysługuje za czas  przebywania za granicą w okresie krótszym niż 30 dni lub pozostawania w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku.

 • Zasiłek w wysokosci 80% dla bezrobotnego, którego łączne okresy uprawniające do zasiłku wynoszą mniej niż 5 lat.
 • Zasiłek w wysokości 100% dla bezrobotnego, którego łączne okresy uprawniające do zasiłku wynoszą co najmniej 5 lat jednak mniej niz 20 lat.
 • Zasilek w wysokości 120%  dla bezrobotnego, którego łaczne okresy uprawniające do zasiłku wynosza co najmniej 20 lat.

Do okresu,od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku zalicza się okresy:

 • zatrudnienia, świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej , umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalnosci lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • pracy w okresie tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności,przy czym podstawe wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowila kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza,
 • urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
 • okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 • okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji 
 • okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujacych, opiekujących sie małymi dziećmi, a także okresy niewykonywania pracy przed 08.06.1968r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem. 
 • okresy zatrudnienia obywateli polskich w bylej NRD i byłej CZRS na podstawie umów międzynarodowych przypadajace przed 01.grudnia 1991r.
 • okres za który wypłacono odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przed dniem 1 stycznia 1997r. jezeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynoszaca co najmniej połowe wówczas obowiazującegonajniższego wynagrodzenia.

Do 365 dni uprawniajacych do zasiłku w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem zalicza się również:

 • pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy,rentę szkoleniową, zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub po zaprzestaniu działalnosci gospodarczej,okresy świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokosci zasiłku macierzyńskiego jezeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zasiłek podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zasiłek nie podlega waloryzacji w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub nie uległ zmniejszeniu.

Zasiłek wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Aktualne wysokości zasłków dla bezrobotnych i innych świadczeń można znaleźć na stronie.

Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 14:50:32
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 14:50:32
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 12:10:15

Wersja do wydruku...

corner   corner