logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej jest zasada swobodnego przepływu osób, która w praktyce oznacza, że każdy obywatel UE ma możliwość podjęcia zatrudnienia w każdym z krajów Unii.
W momencie podjęcia lub utraty pracy, w którymś z państw UE będą miały zastosowanie następujące przepisy:
1. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie Systemów Zabezpieczenia Społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty,

2. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Nr 1408/71 w sprawie Systemów Zabezpieczenia Społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty.

Postanowienia obu Rozporządzeń są wiążące i muszą być stosowane w każdym państwie członkowskim.

W kwestiach bezrobocia, odnoszą się one do pracowników oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Sumowanie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia

Prawo unijne przewiduje możliwość sumowania okresów stażu pracowniczego wypracowanych w różnych państwach członkowskich, po to aby w razie utraty pracy pracownik mógł pobierać odpowiednie świadczenia z tytułu bezrobocia.

Okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia są wykazywane na formularzu E-301.

Zatem, jeśli pracownik chce ubiegać się o świadczenia z tytułu bezrobocia
i zachować do niego prawo przemieszczając się na obszarze Unii w poszukiwaniu pracy powinien:

1. Przedstawić właściwej instytucji wszelkie dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia bądź okresy zatrudnienia w charakterze pracownika na podstawie prawa obowiązującego w kraju, w którym pracownik ubiega się o świadczenie (np. świadectwa pracy);

2. Jeżeli dla danego rodzaju świadczenia wymagany jest dłuższy staż pracy, to należy przedstawić zaświadczenie stwierdzające okresy ubezpieczenia, bądź okresy zatrudnienia nabyte w innych państwach. Zaświadczenie takie (formularz E-301) wystawia instytucja właściwa państwa, w którym pracownik kiedyś pracował.

Instytucją właściwą do potwierdzania okresów przepracowanych w Polsce są wojewódzkie urzędy pracy.

3. Aby zachować prawo do świadczenia należy podporządkować się wszystkim zasadom obowiązującym w kraju, który wypłaca świadczenia.

O ile każdy bezrobotny ma prawo do poszukiwania pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek za granicą, o tyle sumowanie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia dla uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia dotyczy tylko pracowników, nie dotyczy natomiast osób pracujących na własny rachunek.

Świadczenia z tytułu bezrobocia

Każda osoba bezrobotna z prawem do zasiłku dla bezrobotnych może wyjechać w celu poszukiwania pracy do innego kraju Unii Europejskiej, nie tracąc prawa do tego zasiłku.

Aby skorzystać z takiej możliwości i otrzymać świadczenia w kraju poszukiwania pracy bezrobotny przed wyjazdem musi spełnić szereg warunków, tj.

powinien być zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna minimum 4 tygodnie,
zgłosić zamiar wyjazdu w swoim powiatowym urzędzie pracy i złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) wniosek o wystawienie formularza dotyczącego zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych E-303,
zarejestrować się w urzędzie pracy w kraju poszukiwania pracy (np. Wielkiej Brytanii) w ciągu 7 dni od daty wyjazdu,
poddać się procedurze kontrolnej lokalnych służb zatrudnienia kraju poszukiwania pracy (np. musi wykazywać, że aktywnie poszukuje pracy, stawiać się na każde wezwanie tej instytucji, itp.)
Wyjeżdżając w poszukiwaniu pracy do krajów Unii Europejskiej bezrobotny ma prawo do zasiłku przez maksymalnie trzy miesiące. Jednakże, okres w którym przyznano prawo do transferu świadczeń nie może być dłuższy niż okres na jaki przyznano zasiłek ( tzn. jeżeli wyjedzie z Polski bezrobotny uprawniony do pobierania zasiłku przez okres 2 miesięcy od dnia wyjazdu, to będzie go otrzymywał tylko przez te 2 miesiące).

W okresie poszukiwania pracy za granicą zasiłek będzie wypłacany w wysokości ustalonej w kraju przed wyjazdem, ale przeliczony na walutę kraju w którym bezrobotny poszukuje pracy.

Dokumentem potwierdzającym zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest FORMULARZ Z SERII E-303. Z jego treści wynika, że dana osoba jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, a także w jakiej wysokości powinna otrzymywać świadczenie i przez jaki okres.

Formularz E-303 wydawany jest na wniosek bezrobotnego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego
Wniosek o wydanie Formularza E-303 można pobrać w wojewódzkim bądź powiatowym urzędzie pracy
W przypadku gdy wniosek jest kompletny, a wnioskodawca spełnia wszystkie określone powyżej warunki wojewódzki urząd pracy w ciągu 30 dni potwierdza prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych na Formularzu E-303,
Osoba bezrobotna przed wyjazdem do kraju poszukiwania pracy powinna zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie Formularza E- 111 potwierdzającego prawo bezrobotnego do świadczeń zdrowotnych w przypadku poszukiwania pracy w innym państwie.

Jeżeli osoba bezrobotna nie podejmie pracy w kraju Unii Europejskiej i będzie chciała zachować prawo do kontynuowania pobierania zasiłku w Polsce, to do swojego powiatowego urzędu pracy powinna zgłosić się przed upływem okresu trzymiesięcznego określonego w Formularzu E-303.

Szczegolowe informacje dostępne sa na stronie internetowej.
www.psz.praca.gov.pl

Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 14:52:18
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 14:52:18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 12:15:04

Wersja do wydruku...

corner   corner