logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


USŁUGI RYNKU PRACY > Pośrednictwo pracy


Pośrednictwo pracy

Cele pośrednictwa pracy:

 • udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.


Pośrednicy pracy odpowiadają za: 

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

 • pozyskiwanie ofert pracy,

 • upowszechnianie ofert pracy, w tym przez pzrekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy,

 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

 • współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.

 • informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców o przysługujących im prawach i obowiązkach, związanych z korzystaniem z usług pośrednictwa pracy.

   

Jak prawidłowo definiować pojęcia:

 • "odpowiednia praca" - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowm dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywania których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

 • "oferta pracy" - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności  w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

   

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,

 • dobrowolności, oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,

 • równości, oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależności związkową,

 • jawności, oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

 

Pośrednictwo pracy realizowane jest z wykorzystaniem ofert otwartych i zamkniętych oraz następujących procedur, określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów usług rynku pracy:

 • przyjmowanie informacji o wolnych miejscach pracy,
 • przyjmowanie oferty pracy,
 • upowszechnianie i realizacja "otwartej" oferty pracy (zawierającej dane pracodawcy),
 • upowszechnianie i realizacja "zamkniętej" oferty pracy (nie zawierającej danych pracodawcy),
 • nawiązywanie kontaktu z nowym pracodawcą,
 • utrzymanie kontaktu z pracodawcą,
 • podejmowaniu kontaktu z bezrobotnym,
 • przedstawieniu bezrobotnym i poszukującym pracy oferty pracy,
 • przedstawieniu bezrobotnym i poszukującym pracy innych form pomocy,
 • utrzymywanie kontaktu z bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pośrednictwo pracy realizowane jest w każdym powiatowym urzędzie pracy przez wydzieloną, wieloosobową komórkę organizacyjną ds. pośrednictwa pracy.

Pani Małgorzata Wtko - pośrednik pracy I stopnia; tel (0-65) 543-36-12 wew. 43

Pani Agnieszka Gorwa - pośrednik pracy I stopnia; tel (0-65) 543-36-12 wew. 42

Pani Jowita Klaczkowska - pośrednik pracy - stażysta; tel (0-65) 543-36-12 wew. 41

Pani Barbara Kunat - pośrednik pracy - stażysta; tel (0-65) 543-36-12 wew. 44

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Pośrednictwo pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Gorwa - pośrednik pracy I stopnia
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Gorwa - pośrednik pracy I stopnia
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Gorwa
Data wytworzenia informacji: 2009-05-27 11:30:42
Data udostępnienia informacji: 2009-05-27 11:30:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-27 07:43:43

Wersja do wydruku...

corner   corner