logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A ASzkolenia indywidualne


Starosta kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli bezrobotny uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy i koszt tego szkolenia nie przekroczy 200 % przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenie ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku:

1. braku kwalifikacji zawodowych;

2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;

3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W przypadku braku kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące. W pozostałych przypadkach szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

- art. 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. /
- rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy /Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315/
-  rozporządzenie MPiPS w sprawie standardów usług rynku pracy /Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314/
- rozporządzenie MGiP w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego / Dz. U z 2004r. Nr 219, poz. 2222/

Procedura postępowania:

1. przyjęcie pisemnego wniosku bezrobotnego o skierowanie na dane szkolenie indywidualne - wraz z deklaracją pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego.

Uprawdopodobnienie zatrudnieniu bezrobotnego po ukończonym szkoleniu

2. przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmowy z bezrobotnym ubiegającym się o szkolenie pod kątem określenia predyspozycji bezrobotnego do wykonywania zawodu, który uzyska w wyniku szkolenia;

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych, a bezrobotnym do 25 roku życia - w okresie odbywania szkolenia - przysługuje stypendium w wysokości 40 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy.

Szczegółowe informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego Iwona Mazur i referent ds. szkoleń Danuta Lis PUP Góra, pok. nr 7, tel.               065 543 22 25        wew. 48


Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:46:15
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:46:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 08:37:18

Wersja do wydruku...

corner   corner