logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Z usług szkoleniowych mogą korzystać osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej.

Starosta może skierować bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Ze skierowania takiego osoba może skorzystać nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Dodatkowym atutem przy rozpatrywaniu wniosku będzie potwierdzenie celowości skierowania na szkolenie w formie przedłożenia „Oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia” po ukończeniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (przepis ma charakter przepisu ogólnego i nie obowiązuje w przypadku przepisów szczególnych, np. szkolenia uprawniającego do prowadzenia pojazdów).

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych (tj. nieposiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę przysługuje stypendium w wysokości:

 • 100% zasiłku,
 • 120% zasiłku dla bezrobotnych:
  • posiadającym wykształcenie gimnazjalne lub niższe,
  • bez kwalifikacji zawodowych,
  • z prawem do zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wyniesie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

W okresie pobierania stypendium zasiłek nie przysługuje.

Stypendium nie przysługuje osobom poszukującym pracy, o których mowa powyżej.

Bezrobotny skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie odbywania szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia, bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Za okres od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie do zakończenia szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku.

Osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do kosztów szkolenia zalicza się:

 • uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium;
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Starosta finansuje w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego lub poszukującego pracy, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Starosta może również wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu określa Regulamin.

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wystąpienie przez bezrobotnego lub poszukującego pracy z wnioskiem o skierowanie na szkolenie indywidualne;
 2. Weryfikacja wniosku pod względem formalnym, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wezwanie do ich usunięcia, pod rygorem odmownego rozpatrzenia wniosku.
 3. Ustalenie zasadności skierowania na wskazane szkolenie.
 4. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, określenie przez doradcę zawodowego predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne;
 5. Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku:
  • decyzja pozytywna – pisemna informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz odbioru skierowania.,
  • decyzja negatywna – pisemna informacja o przyczynach odmowy.
 6. Zawarcie umowy szkoleniowej z jednostką przeprowadzającą szkolenie;
 7. Wydanie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy skierowania na szkolenie wraz z pisemną informacją o prawach i obowiązkach osoby kierowanej na szkolenie.
PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 40 i art. 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315);
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2222 ze zmianami)

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o skierowanie na szkolenie
 2. Oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia

 

Szczegółowych informacji udziela
specjalista ds. rozwoju zawodowego Iwona Mazur i referent ds. szkoleń Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 7, tel. 065 543 22 25 lub 065 543 36 12 wew. 48

 

Nazwa dokumentu: Szkolenia indywidualne
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:46:15
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:46:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-02 08:51:16

Wersja do wydruku...

corner   corner