logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Z usług szkoleniowych mogą korzystać osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, które:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej.
Starosta może skierować osobę uprawnioną na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej  z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Do wniosku o skierowanie na szkolenie osoba uprawniona musi dołączyć oświadczenie o nieuczestniczeniu lub udziale w szkoleniu finansowanym z Funduszu Pracy. Ponadto może dołączyć informację o wybranym przez siebie szkoleniu.
Dodatkowym atutem przy rozpatrywaniu wniosku będzie potwierdzenie celowości skierowania na szkolenie w formie przedłożenia „Oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia” po ukończeniu szkolenia.
Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia  w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych (tj. nieposiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.
Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę przysługuje stypendium w wysokości:
 • 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wyniesie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
Bezrobotnemu, uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
Stypendium nie przysługuje osobom poszukującym pracy, o których mowa powyżej.
Bezrobotny skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie odbywania szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia, bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Za okres od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia osobie przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia
Osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Do kosztów szkolenia zalicza się:
 • uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium przyznane w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia,
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Osobom skierowanym na szkolenie, które nie posiadają prawa do stypendium lub które posiadają stypendium przyznane w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.
Starosta finansuje w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego lub poszukującego pracy, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wystąpienie przez bezrobotnego lub poszukującego pracy z wnioskiem o skierowanie na szkolenie indywidualne;
 2. Weryfikacja wniosku pod względem formalnym, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wezwanie do ich usunięcia, pod rygorem odmownego rozpatrzenia wniosku.
 3. Ustalenie zasadności skierowania na wskazane szkolenie.
 4. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, określenie przez doradcę zawodowego predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne;
 5. Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku:
·   decyzja pozytywna – pisemna informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz  o odbiorze skierowania.,
·   decyzja negatywna – pisemna informacja o przyczynach odmowy.
 1. Zawarcie umowy szkoleniowej z jednostką przeprowadzającą szkolenie;
 2. Wydanie osobom uprawnionym skierowania na szkolenie wraz z pisemną informacją o prawach i obowiązkach osoby kierowanej na szkolenie.
PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 40 i art. 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia  20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118 ze zmianami)
 
Szczegółowych informacji udziela
Pani Iwona Mazur, Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 4 tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 36

 

Nazwa dokumentu: Szkolenia indywidualne
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:46:15
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:46:15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-10 12:21:27

Wersja do wydruku...

corner   corner