logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


USŁUGI RYNKU PRACY > Organizacja szkoleń > Szkolenia grupowe

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia grupowe są inicjowane, organizowane i finansowane z przez Starostę /PUP w Górze/ ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego i mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Ze szkoleń grupowych mogą korzystać osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, które:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat
  i powyżej.
Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę przysługuje stypendium w wysokości:
 • 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wyniesie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie
W okresie pobierania stypendium zasiłek nie przysługuje.
Stypendium nie przysługuje osobom poszukującym pracy, o których mowa powyżej.
Bezrobotny skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie odbywania szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia, bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Za okres od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie do zakończenia szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.
Osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do kosztów szkolenia zalicza się:
 • uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium;
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Starosta finansuje w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego lub poszukującego pracy, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Starosta może również wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu określa Regulamin.

 

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych na podstawie gromadzonych informacji o rynku pracy (listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych);
 2. Opracowanie planu szkoleń;
 3. Wszczęcie procedury wyboru instytucji szkoleniowej, zgodnie z przepisami ustawy- Prawo Zamówień Publicznych;
 4. Podpisanie umowy z wybraną jednostką szkolącą;
 5. Opracowanie listy uczestników szkoleń mających potrzeby szkoleniowe zgodne z tematyką organizowanego szkolenia oraz spełniających wymagania wstępne określone w programie szkolenia, po ewentualnym zasięgnięciu opinii doradcy zawodowego;
 6. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, określenie przez doradcę zawodowego predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne;
 7. Wydanie osobom uprawnionym do szkolenia skierowań na szkolenie zawierających pisemną informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz skutkach odmowy udziału w szkoleniu.
PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 40 i art. 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118 ze zmianami)

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Iwona Mazur, Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 4 tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 36

 

 

Nazwa dokumentu: Szkolenia grupowe
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:48:01
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:48:01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 12:06:01

Wersja do wydruku...

corner   corner