logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


USŁUGI RYNKU PRACY > Organizacja szkoleń > Szkolenia grupowe

 

 

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
 
Szkolenia grupowe są inicjowane, organizowane i finansowane z przez Starostę /PUP w Górze/ ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego i mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjecie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Ze szkoleń grupowych mogą korzystać osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, które:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat
  i powyżej.
Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę przysługuje stypendium w wysokości:
 • 120% zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wyniesie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
Bezrobotnemu, uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 
Stypendium nie przysługuje osobom poszukującym pracy, o których mowa powyżej.
 
 
Bezrobotny skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie odbywania szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia, bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Za okres od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia osobie przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia.
 
Osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Do kosztów szkolenia zalicza się:
 • uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium przyznane w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia,
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Osobom skierowanym na szkolenie, które nie posiadają prawa do stypendium lub które posiadają stypendium przyznane w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.
 
Starosta finansuje w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego lub poszukującego pracy, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
 
 
 
Starosta może również wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu określa Regulamin.
 
PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych na podstawie gromadzonych informacji o rynku pracy (listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy, wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych);
 2. Opracowanie planu szkoleń;
 3. Wszczęcie procedury wyboru instytucji szkoleniowej, zgodnie z przepisami ustawy- Prawo Zamówień Publicznych;
 4. Podpisanie umowy z wybraną jednostką szkolącą;
 5. Opracowanie listy uczestników szkoleń mających potrzeby szkoleniowe zgodne z tematyką organizowanego szkolenia oraz spełniających wymagania wstępne określone w programie szkolenia, po ewentualnym zasięgnięciu opinii doradcy zawodowego;
 6. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, określenie przez doradcę zawodowego predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne;
 7. Wydanie osobom uprawnionym do szkolenia skierowań na szkolenie zawierających pisemną informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz skutkach odmowy udziału w szkoleniu.
PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 40 i art. 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118 ze zmianami)
 

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Iwona Mazur, Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 4 tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 36

 

 

 

Nazwa dokumentu: Szkolenia grupowe
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:48:01
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:48:01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-10 12:24:32

Wersja do wydruku...

corner   corner