logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A ASzkolenie pracowników

 
Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może refundować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w wysokości do 50 %, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, jeżeli po ukończeniu szkolenia pracownicy ci zostaną zatrudnieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia, przez tego pracodawcę, na innych stanowiskach pracy co najmniej przez okres 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

- art. 69 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami/
- rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy /Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315/
- rozporządzenie MPiPS w sprawie standardów usług rynku pracy /Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314/
- rozporządzenie MGiP w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń /Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2496/

Procedura postępowania:

1. przyjęcie pisemnego wniosku pracodawcy o potrzebie przeszkolenia pracowników zagrożonych utratą pracy, zawierającego:

- uzasadnienie konieczności zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

- imienny wykaz pracowników przewidzianych do szkolenia, z podaniem dotychczasowych stanowisk pracy oraz stanowisk, na jakich będą zatrudnieni po przeszkoleniu,

- określenie kierunku szkolenia, czasu jego trwania, przewidywanych kosztów oraz miejsca szkolenia,

-wskazanie jednostki szkolącej, której pracodawca zamierza powierzyć przeprowadzenie szkolenia;

2. przeanalizowanie zgłoszone dane pod kątem możliwości podjęcia działań;

3. przygotowanie i podpisanie umowy cywilno - prawnej w sprawie organizacji i finansowania szkolenia, a w przypadku decyzji negatywnej - pisemne uzasadnienie odmownego rozpatrzenia wniosku;

4. refundacja kosztów szkolenia, po przedstawieniu stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków wynikających z zawartej umowy.

Szczegółowe informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego Iwona Mazur i referent ds. szkoleń Danuta Lis  PUP Góra, pok. nr 7, tel.               065 543 22 25        wew. 48 Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:59:17
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:59:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-27 11:20:15

Wersja do wydruku...

corner   corner