logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta zawiera z osobą, bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowania na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku.

Bezrobotny składa wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz dokumenty wymagane przez Powiatowy Urząd Pracy:

  1. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek wybranych studiów podyplomowych z wyraźnie określoną datą rozpoczęcia i zakończenia nauki (dzień, miesiąc, rok), wysokość opłat oraz system płatności (jednorazowo, ratalnie).
  2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.
  3. Oświadczenie osoby bezrobotnej – zobowiązanie do ukończenia studiów w wymaganym terminie.
  4. Harmonogram zajęć na studiach podyplomowych.

Podstawa prawna:

  • zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. 2008r. Nr 69 poz. 415 z póź. zm/

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin określający warunki finansowania kosztów studiów podyplomowych.
  2. Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych
  3. Wzór umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Iwona Mazur i Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 7, tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 48

Nazwa dokumentu: Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kubiak - inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kubiak - inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-05-29 11:59:51
Data udostępnienia informacji: 2009-05-29 11:59:51
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-10 10:26:10

Wersja do wydruku...

corner   corner