logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Szczegółowe zasady finansowania studiów określa „Regulamin”.

Z tej formy pomocy mogą korzystać osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, które:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej.

Starosta zawiera z osobom uprawnioną umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się dofinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
 

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowania na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku.
 

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie trwania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem. Ubezpieczenie to jest finansowane przez Starostę /PUP w Górze/ ze środków Funduszu Pracy, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.
 

Osoba uprawniona składa wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych oraz dokumenty wymagane przez Powiatowy Urząd Pracy:

 1. Dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych, zawierający informację o: nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.
 3. Oświadczenie osoby bezrobotnej – zobowiązanie do ukończenia studiów w wymaganym terminie.
 4. Harmonogram zajęć na studiach podyplomowych.

Podstawa prawna:

 • art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. 2008r. Nr 69 poz. 415 z póź. zm/
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193)

  

Pliki do pobrania:

 

Szczegółowych informacji udziela
Agnieszka Topolska i Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 4, tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 38

Nazwa dokumentu: Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-05-29 11:59:51
Data udostępnienia informacji: 2009-05-29 11:59:51
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-15 11:11:32

Wersja do wydruku...

corner   corner