logo
  PUP Góra
:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A APożyczki szkoleniowe

 

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia ma na celu umożliwienie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagającej szczególnych kwalifikacji.

Koszt szkolenia nie może przekroczyć 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Pożyczka, ta jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Podstawa prawna

- art. 42 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz 415 z późniejszymi zmianami/ 
 - rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy /Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315/
- rozporządzenie MPiPS w sprawie standardów usług rynku pracy /Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314/


Procedura postępowania:

1. przyjęcie pisemnego wniosku bezrobotnego ubiegającego się o przyznanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia;

2. złożenie weksla in blanco;

3. pisemna akceptacja współmałżonka pożyczkobiorcy oraz współmałżonków poręczycieli;

4. zawarcie umowy cywilno - prawnej o przyznaniu pożyczki.


Szczegółowe informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego Iwona Mazur i referent ds. szkoleń Danuta Lis PUP Góra, pok. nr 7, tel.               065 543 22 25        wew. 48 

: Justyna Michalec -specjalista ds. programów
: Iwona Mazur -specjalista ds. rozwoju zawodowego
: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
: 2005-12-09 12:00:40
: 2005-12-09 12:00:40
: 2008-10-28 09:04:36

...

corner   corner