logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia ma na celu umożliwienie podjęcia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Koszt szkolenia nie może przekroczyć 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Pożyczka, ta jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Z pożyczki szkoleniowej mogą korzystać osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:

 1. Przyjęcie wniosku o udzielenie pożyczki szkoleniowej i przeanalizowanie go pod względem zasadności udzielenia tej pożyczki;
 2. Poinformowanie na piśmie bezrobotnego lub poszukującego pracy o sposobie rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki szkoleniowej;
 3. Złożenie weksla in blanco;
 4. Pisemna akceptacja współmałżonka pożyczkobiorcy oraz współmałżonków poręczycieli.
 5. Ustalenie warunków i zawarcie umowy na udzielenie pożyczki szkoleniowej w porozumieniu z komórką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji i wypłatę świadczeń

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 42 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz 415 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315)
 • rozporządzenie MPiPS w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314)

 

Szczegółowych informacji udziela
specjalista ds. rozwoju zawodowego Iwona Mazur i referent ds. szkoleń Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 7, tel. 65 543 22 25 wew. 48

Nazwa dokumentu: Pożyczka szkoleniowa
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur -specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur -specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 12:00:40
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 12:00:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-10 10:26:27

Wersja do wydruku...

corner   corner