logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

 

 

 

Pracodawca zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na ten cel, nie wyżej niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

 

 

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska powinien zawierać:

 

 

1.     Oznaczenie pracodawcy, w tym:

 

 

     numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

 

 

       numer identyfikacji podatkowej NIP;

 

 

       datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 

 

     oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;

 

 

2.     Liczba stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;

 

 

3.   Kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania;

 

 

4.    Wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy;

 

 

5.    Szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

 

 

6.     Rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych  na stanowiskach pracy;

 

 

7.    Wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni;

 

 

8.     Kwotę poniesionych w okresie 24 miesięcy kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych na stanowiska pracy bezrobotnych obejmujących wypłatę wynagrodzeń brutto oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne;

 

 

9.     Liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, liczbę zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach prowadzenia tej działalności;

 

 

10. Informację, czy planowane do wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będą utworzone w związku z realizacją nowej inwestycji lub dużego projektu inwestycyjnego, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291);

 

 

11. Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji;

 

 

12. Podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzającego wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy;

 

 

 

 

 

 

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być uwzględniony w przypadku spełniania przez podmiot łącznie następujących warunków:

 

 

·        prowadzenia przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację;

 

 

·        w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie przez podmiot wniosku nie uległa zmniejszeniu liczba zatrudnionych pracowników, chyba że wynikało to z sezonowości produkcji lub usług;

 

 

·        podmiot nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłaceniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nie uregulowanych w terminie zobowiązań cywilno prawnych;

 

 

·        utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost netto liczby zatrudnionych pracowników u pracodawcy      w porównaniu do przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy;

 

 

·        w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku podmiot nie otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania dotrzymał warunków umowy i spłacił pożyczkę;

 

 

·        pracodawca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji;

 

 

·        nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,      w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku

 

 

·        pracodawca jest zobowiązany utrzymać utworzone stanowisko pracy przez okres co najmniej trzech lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców dwa lata;

 

 

 

 

 

 

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku pracodawca zostaje powiadomiony w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

 

 

 

 

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy jest dokonywane na wniosek podmiotu po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów, na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

 

 

 

 

W przypadku gdy liczba zatrudnionych pracowników w dniu złożenia wniosku jest niższa od przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie, o którym mowa w pkt. 9, wniosek może być uwzględniony tylko w odniesieniu do tego stanowiska pracy, na którym zatrudnienie skierowanego bezrobotnego spowoduje wzrost zatrudnienia w stosunku do przeciętnej liczby pracowników zatrudnionych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku.

 

 

 

 

Umowa będzie zawierać zobowiązanie pracodawcy do zwrotu w ciągu 30 dni dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku naruszenia przez pracodawcę warunków umowy.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

·        ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

 

 

·        rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2002),

 

 

 

 

Wniosek pracodawcy o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

 

Zaświadczenie dla żyranta.

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Danuta Żełobowska, pok. 6,

 

 

Tel. (065) 543 22 25 wew. 35, PUP Góra

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: specjalista
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:10:31
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:10:31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-06 11:05:45

Wersja do wydruku...

corner   corner