logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia,

 a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. 


Wniosek należy złożyć na druku przygotowanym przez PUP Góra.  

Wniosek może być uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków:

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku

- nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

- nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

- po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inna formę pomocy określona w ustawie;

 • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
  z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 str. 5); albo pomoc de minimis
  w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6)
  w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa;
 • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej pomiędzy starostą i bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS, w której bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązuje się do:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
 • wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania,
 • złożenia rozliczenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej
 • zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty dofinansowania wraz
  z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:
  • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.
  • podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej
   w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
  • naruszył inne warunki umowy.

Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS jest zobowiązany do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania

Uwaga: Umowa o dofinansowanie może zostać zawarta wyłącznie za pisemną zgodą współmałżonka Wnioskodawcy (nie dotyczy rozdzielności majątkowej).

 
Podstawa prawna: 
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r. poz. 457),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
  z 28.12.2006 str. 5); albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de mini mis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa,
 
Pliki do pobrania:

Nazwa dokumentu: Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:18:17
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:18:17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-12 14:55:04

Wersja do wydruku...

corner   corner