logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Pracodawca zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną może wystąpić z wnioskiem o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

 • pracodawca zatrudnił skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony,
 • Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków.

Zawarta umowa o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne będzie określać w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni;
 • rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych;
 • termin i wysokość należnej refundacji z Funduszu Pracy;
 • obowiązek informowania o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za skierowanym bezrobotnym;
 • obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z umową oraz tryb i termin tego zwrotu;

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudzenia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2007 r. Nr 76, poz.510),
 • rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.Urz.WE Nr L 337, z 13.12.2002 r. str.3; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 273, ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2007r Nr 59, poz. 404), zwanej dalej

  Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
  Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
  Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
  Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:23:41
  Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:23:41
  Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-27 13:33:34

  Wersja do wydruku...

corner   corner