logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Staż na okres do 12 miesiecy

Celem stażu jest nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące a dłuższy niż 12 miesięcy.
Do odbycia stażu mogą być skierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia, którzy do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyli 25 roku życia,
 • bezrobotni w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia,

Pracodawca organizujący staż dla bezrobotnych składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego zamierza przyjąć na staż.
O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, a pracodawcą według programu określonego w umowie. Przy ustaleniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż zobowiązany jest do:

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznania bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych, niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowania Urząd o przypadkach przerwania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu na wniosek bezrobotnego, za dni wolne przysługuje stypendium,
 • wydania bezrobotnemu pisemnej opinii niezwłocznie po zakończeniu stażu zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości:

 • do 31 maja 2009r. – 773 zł,
 • od 1 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r. – 791 zł
 • od 1 stycznia 2010r. - 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1czyli 120% kwoty 717 zł.

Powiatowy Urząd Pracy opłaca od kwoty stypendium składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż starosta może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadkuniezrealizowania przez pracodawcę warunków odbywania stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
Również starosta na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Bezrobotny po zakończeniu stażu w terminie wyznaczonym przez urząd przedkłada w urzędzie opinię wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.
Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu wydane zostaje zaświadczenie o odbyciu stażu oraz zwraca się bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu stażu.

Podstawa prawna:

 • podstawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 53 ust. 1a i ust. 2 (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009r. roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z 2009 roku),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2222).

Pliki do pobrania:

 1. Wiosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres do 12 miesięcy

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Bogumiła Kościukiewicz
PUP Góra, pok. nr 7, tel. 065 543 22 25 lub 065 543 36 12 wew. 49

Załączniki do pobrania: 2009-05-28 14:02:00 - Wniosek - staż 12 m-cy (108.50 kB)

Nazwa dokumentu: Staż na okres do 12 miesiecy
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Kościukiewicz - Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Kościukiewicz - Inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:26:57
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:26:57
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-02 08:43:06

Wersja do wydruku...

corner   corner