logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Celem przygotowania zawodowego w miejscu pracy jest zdobycie przez bezrobotnego nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu.

Okres przygotowania zawodowego w miejscu pracy nie może być krótszy niż 3 miesiące a dłuższy niż 6 miesięcy.

Do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy mogą być skierowani:

 • bezrobotni długotrwale czyli osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia czyli osoby, które w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych czyli osoby nie posiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia;
 • bezrobotni niepełnosprawni;

Pracodawca organizujący przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla bezrobotnych składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy, który powinien zawierać:

 1. Dane pracodawcy: nazwa lub imię i nazwisko, adres, telefon i faks, e-mail, forma prawna, rodzaj działalności, data rozpoczęcia działalności, liczba pracowników, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę;
 2. Liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotny będzie odbywać przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
 3. Imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna bezrobotnego;
 4. Proponowany okres odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
 5. Opis zadań, jakie będą wykonywane podczas przygotowania zawodowego w miejscu pracy, w tym nazwa zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych;
 6. Wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziom wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego zamierza przyjąć na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis z krajowego rejestru sądowego,
 • Kserokopia numeru NIP i REGON,
 • Program przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • Struktura zatrudnienia,

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę w imieniu, którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Górze z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustaleniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności , której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zobowiązany jest do:

 1. zapoznania bezrobotnego z programem przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
 2. zapoznania bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 3. zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 4. przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy;
 5. przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 6. zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych;
 7. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowania starostę o przypadkach przerwania odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 8. udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy na wniosek bezrobotnego, za dni wolne przysługuje stypendium;
 9. wydania bezrobotnemu opinii niezwłocznie po zakończeniu przygotowania zawodowego w miejscu pracy zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

Bezrobotny skierowany do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;
 2. sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 3. przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 4. sporządzania sprawozdania z przebiegu przygotowania zawodowego w miejscu pracy zawierającego informację o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;

Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy przysługuje stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Opiekun bezrobotnego odbywającego przygotowanie zawodowe w miejscu pracy udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego przygotowanie zawodowe w miejscu pracy starosta może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie przygotowania zawodowego w miejscu pracy w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy, po wysłuchaniu pracodawcy.

Również starosta na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania przygotowania zawodowego w miejscu pracy w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;

Bezrobotny po zakończeniu przygotowania zawodowego w miejscu pracy w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii przekłada do urzędu tę opinię wraz ze sprawozdaniem z przebiegu przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego o przebiegu przygotowania zawodowego w miejscu pracy wydane zostaje zaświadczenie o odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz zwraca się bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 185, poz. 1912),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2222),

Szczegółowych informacji udziela Pani Grażyna Rybak, PUP Góra pok. 7, tel. (065) 543 22 25 wew. 34

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:30:16
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:30:16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-27 13:33:20

Wersja do wydruku...

corner   corner