logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Stypendium z tytułu nauki

Jak definiuje się podjęcie dalszej nauki:

Podjęcie dalszej nauki należy rozumieć jako rozpoczęcie nauki po raz pierwszy na wyższym poziomie niż ostatnio zakończony. Liczy się w związku z tym podjęcie tej nauki na pierwszym roku studiów lub szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych. Późniejsze lata nie kwalifikują się, gdyż nie jest to już podjęcie nauki, tylko dalsza nauka w tym systemie.
Wyjątkiem jest natomiast zakończenie nauki licencjackiej i kontynuacja tej nauki w systemie magisterskim. To przejście z licencjatu na magisterskie studia uzupełniające będzie kwalifikowane jako rozpoczęcie nowej nauki w systemie wyższym.
Stypendium nie przysługuje w sytuacji podjęcia nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych.

Kiedy przysługuje stypendium:

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy podjął dalsza naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji (…) tj. 717,00 zł. /brutto/
Stypendium przyznawane jest na wniosek strony w formie decyzji administracyjnej.
Przyznanie stypendium następuje od dnia podjęcia nauki bez względu na dzień złożenia wniosku.
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

Kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 477zł
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 351 zł
c) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 207 zł
wg stanu prawnego na dzień 17.02.2010r. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Polepszenie sytuacji materialnej w danym miesiącu bezrobotnego, spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium w tymże miesiącu, co jednocześnie nie powoduje wydłużania okresu płatności tego stypendium na dalsze miesiące.

Kiedy następuje utrata stypendium:
Podjęcie zatrudnienia lub każda inna przyczyna utraty statusu osoby bezrobotnej oraz przerwanie nauki powoduje utratę tego stypendium. W przypadku osoby pobierającej ww. stypendium ma zastosowanie przepis art. 73 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 73 ust. 5 brzmi:
„Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia lub osiągania przychodu przekraczającego połowe minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.”
Przepis art. 73 ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku:
„1) powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej;
2) bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy”
Oznacza to, że istnieje możliwość powrotu do pobierania przyznanego wcześniej stypendium według zasad w opisanych wyżej sytuacjach.
Osobie, której starosta przyznał stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, i która podjęła zatrudnienie w trakcie nauki przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku tj. kwoty 717,00. (art. 55 ust. 6)

Wypłata stypendium:
Stypendium wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane
Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.

Kontynuacja wypłaty stypendium:
Starosta na wniosek bezrobotnego pobierającego stypendium, może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Podstawa prawna:

  • art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69 z 2008r. poz. 415 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136 z 2009r., poz. .1118)
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Marta Szkudlarek
PUP Góra, pok. nr 4, tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 40

 

Nazwa dokumentu: Stypendium z tytułu nauki
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szkudlarek
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szkudlarek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:33:21
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:33:21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-10 10:11:32

Wersja do wydruku...

corner   corner