logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło
w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione mogą być jedynie osoby bezrobotne, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj:

-        bezrobotni do 25 roku życia,
-        bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
-        bezrobotni powyżej 50 roku życia,
-        bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
-        bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
-        bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
-        bezrobotni niepełnosprawni,
 
będące ponadto pracownikami znajdującymi się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt. 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06.sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, zgodnie z którym „pracownik znajdujący się
w
szczególnie niekorzystnej sytuacji” to każda osoba, która:
-        jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy lub
-        nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3) lub
-        jest w wieku ponad 50 lat lub
-        jest osoba dorosłą mieszkająca samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej jedna osobę lub
-        pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość lub
-        jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
 
Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji„ oznacza każda osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.
 
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę jeżeli:
jest w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 222 z 01.10.1004 str. 2)
 
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:
-        partiami lub organizacjami politycznymi,
-        posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko – senatorskich,
-        organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
-        organizacjami pracodawców z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
-        urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
-        kościołami lub związkami wyznaniowymi z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
-        przedstawicielami państw obcych.
 
Pracodawca składa kompletny wniosek o organizację prac interwencyjnych do powiatowego urzędu prac dołączając
-        dokumenty poświadczające formę prawną istnienia firmy,
-        zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
-        zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
-        zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami,
-        zaświadczenie z US o nie zaleganiu z podatkami,
-        oświadczenie o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich trzech lat.
 
Złożony wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z pracodawca umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych.
 
Pomoc w formie subsydiów placowych na rekrutacje pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnia z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku braku wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu ma być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatów.
 
Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o prace na czas określony (w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji na co najmniej 24 miesiące) w pełnym wymiarze czasu pracy, za co najmniej minimalne wynagrodzenie.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
 
Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutacje pracowników znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikujących do objęcia pomocą tj.:
-        wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne za okres 12 miesięcy w przypadku pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji,
-        wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres 24 miesięcy w przypadku pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji.
 

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 07.01.2009r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. Nr 5, poz. 25 z 2009r.).
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

 

 

 

Wniosek o prace interwencyjne

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Danuta Kujawińska, pok. 7,
Tel. 
 (065) 543 22 25    wew. 50, PUP Góra

Nazwa dokumentu: Prace interwencyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:37:40
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:37:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-28 12:30:26

Wersja do wydruku...

corner   corner