logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Roboty publiczne


Roboty publiczne oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną, określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, organizowane przez gminy, ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do wykonywania robót publicznych mogą być kierowani:

 • długotrwale bezrobotni,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia.

Organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia, każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych zatrudniał bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy,
 • w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych będzie zatrudniał skierowanych bezrobotnych do 12 miesięcy, jeżeli refundacje obejmuje koszty poniesione na co drugi miesiąc zatrudnienia.
 • Dodatkowo, bezrobotni mogą zostać skierowani na zasadach dotyczących robót publicznych do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Do wykonywania tych prac mogą być kierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • długotrwale bezrobotni.

Skierowanie powinno dotyczyć w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:

 • art.2 ust.1 ppkt.32 i art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego sposobu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1683 z późniejszymi zmianami).

wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych powinien zawierać następujące załączniki:

 1. dokument stanowiący podstawę działania jednostki ubiegającej się o organizację robót publicznych,
 2. kserokopia zaświadczenia identyfikacyjnego REGON i NIP,
 3. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
 4. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. wystąpienie z wnioskiem o organizację robót publicznych wraz z załącznikami,
 2. przygotowanie i podpisanie umowy cywilno-prawnej w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, a w przypadku decyzji negatywnej pisemne uzasadnienie odmowy zawarcia umowy,
 3. zgłoszenie wolnego miejsca pracy,
 4. skierowanie bezrobotnych na utworzone miejsca pracy,
 5. przyjmowanie, sprawdzanie oraz przekazywanie do komórki finansowo-księgowej wniosków o refundację kosztów ponoszonych przez pracodawcę,
 6. w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy występowanie z wnioskami o wstrzymanie refundacji.

Szczegółowe informacje udziela Pani Aneta Czerwonka, pok. nr 6
tel. /0 65/ 543-22-25 wew.35

wniosek o zorganizowanie robót publicznych

wzór umowy

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:44:33
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:44:33
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-10 10:29:19

Wersja do wydruku...

corner   corner