logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Roboty publiczne


Roboty publiczne oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do wykonywania robót publicznych mogą być kierowani:

 • bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia, każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych zatrudniał bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy,
 • w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych będzie zatrudniał skierowanych bezrobotnych do 12 miesięcy, jeżeli refundacje obejmuje koszty poniesione na co drugi miesiąc zatrudnienia.

 

Dodatkowo, bezrobotni do 25 roku życia i bezrobotni długotrwale lub kobiety, które  nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka mogą zostać skierowani na zasadach dotyczących robót publicznych do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

 

Skierowanie powinno dotyczyć w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

Podstawa prawna:

 • art.2 ust.1 ppkt.32 i art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego sposobu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1683 z późniejszymi zmianami).

wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych powinien zawierać następujące załączniki:

 1. dokument stanowiący podstawę działania jednostki ubiegającej się o organizację robót publicznych,
 2. kserokopia zaświadczenia identyfikacyjnego REGON i NIP,
 3. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
 4. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych,
 5. Oświadczenie, że organizator robót publicznych nie znajduje sie w stanie likwidacji lub upadłości.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. wystąpienie z wnioskiem o organizację robót publicznych wraz z załącznikami,
 2. przygotowanie i podpisanie umowy cywilno-prawnej w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, a w przypadku decyzji negatywnej pisemne uzasadnienie odmowy zawarcia umowy,
 3. zgłoszenie wolnego miejsca pracy,
 4. skierowanie bezrobotnych na utworzone miejsca pracy,
 5. przyjmowanie, sprawdzanie oraz przekazywanie do komórki finansowo-księgowej wniosków o refundację kosztów ponoszonych przez pracodawcę,
 6. w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy występowanie z wnioskami o wstrzymanie refundacji.

Szczegółowe informacje udziela Pani Jadwiga Kubiak, pok. nr 1
tel. /0 65/ 543 22 25 lub 543 36 12  wew.33

wniosek o zorganizowanie robót publicznych


Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:44:33
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:44:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-05 07:45:16

Wersja do wydruku...

corner   corner