logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Roboty publiczne

Zgodnie z art.2 ust.1 pkt.32 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków

Do wykonywania robót publicznych mogą być skierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym w art.50 ust.2 pkt 2, albo kobiety, które podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedni dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych,

Organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art.49 pkt 2-7, a także bezrobotnych będącymi dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przysługuje refundacja przez okres do 6 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia, każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych zatrudniał bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy,
 • w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych będzie zatrudniał skierowanych bezrobotnych do 12 miesięcy, jeżeli refundacje obejmuje koszty poniesione na co drugi miesiąc zatrudnienia.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. wystąpienie z wnioskiem o organizację robót publicznych wraz z załącznikami,
 2. przygotowanie i podpisanie umowy cywilno-prawnej w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, a w przypadku decyzji negatywnej pisemne uzasadnienie odmowy zawarcia umowy,
 3. zgłoszenie wolnego miejsca pracy,
 4. skierowanie bezrobotnych na utworzone miejsca pracy,
 5. przyjmowanie, sprawdzanie oraz przekazywanie do komórki finansowo-księgowej wniosków o refundację kosztów ponoszonych przez pracodawcę,
 6. w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy występowanie z wnioskami o wstrzymanie refundacji.

Powiatowy Urząd Pracy:

 • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kieruje odpowiednich kandydatów do pracy
 • zawiera z organizatorem robót publicznych stosowną umowę

Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych powinien zawierać następujące załączniki:

 1. dokument poświadczający formę prawną istnienia firmy
 2. aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami
 3. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami,
 4. decyzja o nadaniu numeru NIP
 5. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (numery identyfikacji nadanym w Krajowym Rejestrze Podmiotu Gospodarki Narodowej),
 6. oświadczenie, że organizator robót publicznych nie znajduje sie w stanie likwidacji lub upadłości.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.01.2009 w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu w sprawie szczegółowego sposobu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 25 z późniejszymi zmianami).
Pliki do pobrania:
Szczegółych informacji udziela
Pani Łubkowska Anna
PUP Góra, pok. nr 7,  tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew.49

 

Nazwa dokumentu: Roboty publiczne
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kubiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kubiak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:44:33
Data udostępnienia informacji: 2009-05-29 09:44:33
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-10 10:15:53

Wersja do wydruku...

corner   corner