logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A APracą zarobkową w gospodarstwie domowym jest wykonywanie na rzecz osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w takim gospodarstwie, czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub opieką nad osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym. Niedopuszczalne jest natomiast powierzanie osobie bezrobotnej czynności służących potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, nawet wtedy, gdy ta działalność jest wykonywana w lokalu położonym w takim gospodarstwie.

Osoba prowadząca gospodarstwo domowe informuje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa o możliwości podjęcia przez bezrobotnego pracy zarobkowej w jej gospodarstwie domowym oraz o swoich wymaganiach warunkujących powierzenie takiej osobie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, przy czym nie można formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową.

Osobą prowadzącą gospodarstwo domowe jest osoba: 

  1. wspólnie z innymi osobami zamieszkująca i gospodarująca w takim gospodarstwie,
  2. jednoosobowo prowadząca gospodarstwo domowe która podjęła czynności w celu powierzenia bezrobotnemu pracy zarobkowej w swoim gospodarstwie domowym lub jest stroną umowy, którą zawarła w tym celu z bezrobotnym.

Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, jeżeli w wyniku propozycji powiatowego urzędu pracy lub z własnej inicjatywy uprzednio wyraził gotowość podjęcia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, składając oświadczenie w tej sprawie.

Podstawą wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym przez bezrobotnego jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwana dalej umową aktywizacyjną. Umowę aktywizacyjną zawiera się w formie pisemnej.

Nie jest dopuszczalne:

  1. pozostawanie bezrobotnego stroną więcej niż jednej umowy aktywizacyjnej;
  2. zawarcie umowy aktywizacyjnej między osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zawarcie umowy aktywizacyjnej podlega zgłoszeniu do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu bezrobotnego; do zgłoszenia dołącza się kopię zawartej umowy.

Zgłoszenia dokonuje osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną.

Powiatowy urząd pracy prowadzi rejestr umów aktywizacyjnych zawartych z bezrobotnymi oraz wydaje osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną, zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie tej umowy w celu udokumentowania uprawnień do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych,

Osoba zatrudniająca pomoc domową ma możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanych od umowy aktywizacyjnej obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Aby skorzystać z tej ulgi podatkowej konieczne jest zarejestrowanie umowy aktywizacyjnej w urzędzie pracy, otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez urząd, a także zatrudnienie pomocy domowej przez co najmniej 12 miesięcy.

Powiatowy urząd pracy udostępnia wzór umowy aktywizacyjnej osobom prowadzącym gospodarstwo domowe oraz bezrobotnym, którzy wyrazili gotowość podjęcia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym.

Podstawa prawna:

  • art. 61b, art. 61c i art. 61d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz.1001 z poźn. zm.),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  • art. 27e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z poźn. zm.),
  • art. 14b ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z poźn. zm.).

Umowa o świadczenie usług w gospodarstwie domowym

Szczegółowe informacje udziela Pani Jadwiga Kubiak, pok. nr 6
tel. /0 65/ 543-22-25 wew. 35

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:53:21
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:53:21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-26 13:47:08

Wersja do wydruku...

corner   corner