logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

UDZIELANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW  NA PODJĘCIE

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GÓRZE

ROZDZIAŁ I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

I. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane jednorazowo, udzielane są na podstawie:

1)    Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z póź. zm.),

2)    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),

3)    Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada  2005r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz  form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002),

4)    Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy  w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).

II. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: posrednik
Data wytworzenia informacji: 2005-12-29 07:28:44
Data udostępnienia informacji: 2005-12-29 07:28:44
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-10 09:36:38

Wersja do wydruku...

corner   corner