logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 3

 

 

WYKAZ  FUNKCJI  REALIZOWANYCH

 

W  POWIATOWYM  URZĘDZIE  PRACY

 

 

1.      Administrowanie systemem komputerowym.

 

2.      Aktywizacja zawodowa repatriantów.

 

3.      Archiwizowanie dokumentów.

 

4.      Diagnozowanie rynku pracy.

 

5.      Formalna obsługa klienta.

 

6.      Gospodarowanie środkami budżetowymi PUP.

 

7.      Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy.

 

8.      Gospodarowanie środkami Funduszy Europejskich.

 

9.      Informowanie o usługach i działalności urzędu.

 

10.  Instrumenty rynku pracy.

 

11.  Kierowanie komórkami organizacyjnymi urzędu.

 

12.  Kontrola wewnętrzna.

 

13.  Obsługa administracyjno – gospodarcza urzędu.

 

14.  Obsługa kadrowa

 

15.  Obsługa świadczeń dla bezrobotnych.

 

16.  Organizowanie prac interwencyjnych.

 

17.  Organizacja pracy urzędu.

 

18.  Organizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

 

19.  Organizowanie robót publicznych.

 

20.  Organizowanie staży.

 

21.  Organizowanie szkoleń.

 

22.  Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

23.  Porady prawne.

 

24.  Poradnictwo zawodowe.

 

25.  Pośrednictwo pracy.

 

26.  Promocja usług i działalności urzędu.

 

27.  Prowadzenie sekretariatu.

 

28.  Realizacja procesu oceny działalności urzędu.

 

29.  Refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

30.  Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych

 

31.  Rozpatrywanie skarg i wniosków.

 

32.  Stypendia dla bezrobotnych podejmujących naukę.

 

33.  Szkolenia osób niepełnosprawnych.

 

34.  Szkolenie wewnętrzne pracowników urzędu.

 

35.  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy.

 

36.  Wspieranie lokalnych rynków pracy.

 

37.  Wykonywanie zestawień i analiz statystycznych.

 

38.  Usługi pośrednictwa – EURES.

 

39.  Zarządzanie urzędem.

 

 


 

OPIS  FUNKCJI  REALIZOWANYCH

 

W  POWIATOWYM  URZĘDZIE  PRACY

 

 

 

1. Nazwa funkcji:  ADMINISTROWANIE SYSTEMEM KOMPUTEROWYM

 

 

Cel: PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

 

       W URZĘDZIE

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)       nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu     komputerowego;

 

2)       nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania;

 

3)       administrowanie systemem komputerowym i bazą danych;

 

4)       zabezpieczenie systemu informatycznego oraz systemu ochrony danych osobowych w nim przetwarzanych.

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      sprzęt komputerowy,

 

2)      sieć komputerowa i oprogramowanie,

 

3)      aplikacje użytkowe stosowane w pup.

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy w urzędzie;

·        właściwa eksploatacja sprzętu oraz dopilnowanie przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji;

·        usuwanie drobnych awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom;

·        zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu nowego sprzętu komputerowego;

·        planowanie rozwoju sieci komputerowej, tworzenie nowych stanowisk;

 

zad.2

 

·        wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu;

·        instalowanie nowego oprogramowania systemowego i użytkowego;

·        nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach;

·        szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych;

 

 

zad.3

 

·        planowanie i współtworzenie sieci informatycznej w urzędzie, przenoszenie i podłączanie stanowisk roboczych ;

·        realizacja funkcji globalnych oprogramowania zastrzeżonych dla administratora w tym min: ustalenie praw dostępu i haseł nowych użytkowników oraz wprowadzanie bieżących zmian w tym zakresie;

·      właściwe gospodarowanie zasobami sieciowymi, ich przeglądanie, tworzenie niezbędnych kopii zapasowych i zabezpieczanie zbiorów;

 

·        porządkowanie zbioru danych, przeprowadzanie kontroli poprawności struktury danych;

·       

 

·       

 

·        zad.4

·        określanie celów, strategii  i polityki zabezpieczenia systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;

 

·        identyfikowanie i analizowanie zagrożeń, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych;

 

·        określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeb kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych,

 

·        określanie zabezpieczenia adekwatnego  do zagrożeń i ryzyka;

 

·        monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania;

 

·        opracowywanie i wdrażanie programów szkolenia w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego;

 

·        podejmowanie odpowiednich działań  w przypadku wykrycia naruszenia  bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych je przetwarzających.

 


2. Nazwa funkcji: AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW

 

 

Cel: ZWIĘKSZENIE SZANSY NA PODJĘCIE ZATRUDNIENIA PRZEZ REPATRIANTÓW

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)      zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podniesienie kwalifikacji zawodowych;

 

2)      zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

 

a)      utworzenie stanowiska pracy,

 

b)      przeszkolenie repatrianta,

 

c)      wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych;

 

2)      materiały biurowe i eksploatacyjne;

 

3)      środki techniczne: telefon, fax., komputer, drukarka, kserokopiarka,

 

4)      wykaz instytucji szkolących działających na danym terenie wraz z ofertami świadczonych  usług;

 

5)      wzory umów cywilnoprawnych, skierowań, rejestrów (formularzy wewnętrznych);

 

6)      własne ankiety i karty informacyjne;

 

7)      samodzielne pomieszczenie zapewniające stały dostęp do większego pomieszczenia;

 


3. Nazwa funkcji:  ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW

 

 

Cel: GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)     archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych;

 

2)    archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu;

 

3)    właściwe przechowywanie zgromadzonych dokumentów;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadania:

 

1)     druki, rejestry, formularze zgodnie z obowiązującą instrukcją,

 

2)    jednolity, rzeczowy wykaz akt,

 

3)    zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

4)    stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,

 

5)    niszczarka dokumentów,

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      przyjmowanie akt bezrobotnego z odpowiedniej komórki organizacyjnej; 

 

·      sprawdzenie zgodności zawartości teczki akt ze spisem zdawczo-odbiorczym;

 

·      eksport danych z bazy czynnej do archiwum;

 

·      prowadzenie ewidencji zgromadzonych dokumentów w archiwum;

 

 

zad.2

 

·      przyjmowanie dokumentów z  komórek organizacyjnych urzędu; 

 

·      sprawdzenie zgodności kompletu dokumentów ze spisem zdawczo-odbiorczym ze szczególnym uwzględnieniem kategorii archiwalnej;

 

·      prowadzenie ewidencji dokumentów zdanych do archiwum, wypożyczonych z archiwum  lub zlikwidowanych;

 

 

zad.3

 

·        przystosowywanie powierzchni archiwum zakładowego do ilości zgromadzonych dokumentów,

 

·        utrzymywanie czystości w pomieszczeniach archiwum,

 

·        gruntowne odkurzanie zgromadzonej dokumentacji,

 

·        usuwanie z archiwum przedmiotów nie stanowiących jego wyposażenia,

 

·        odpowiednie  ewidencjonowanie, segregowanie oraz układanie przyjętej dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.

 


4. Nazwa funkcji:  DIAGNOZOWANIE RYNKU PRACY

 

 

Cel: OKREŚLANIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ URZĘDU

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)     współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i    sytuacji demograficznej,

 

2)    pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania PUP,

 

3)    przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     dane otrzymane z WUS – u, działów ewidencji gospodarczej urzędów gmin, oraz innych komórek organizacyjnych urzędu,

 

2)    opracowania własne samorządów lokalnych i ośrodków promocji gospodarczej,

 

3)    lokalne mass – media, informatory, ulotki, korespondencja,

 

4)    własne ankiety i karty informacyjne,

 

5)    środki techniczne: telefon, fax, komputer, kserokopiarka,

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      ankietowanie zakładów pracy, pozyskiwanie informacji od organów administracji samorządowej i innych organizacji i instytucji funkcjonujących na lokalnym rynku;

 

·      opracowywanie zbieranych informacji;

 

·      rozmowy bezpośrednie i telefoniczne z klientami;

 

·      prowadzenie korespondencji z klientami;

 

·      ewidencjonowanie i bieżąca aktualizacja zbieranych informacji;

 

·      upowszechnianie pozyskanych informacji wśród stanowisk merytorycznych w urzędzie;

 

 

zad.2

 

 

·        gromadzenie informacji i publikacji o sytuacji na rynku pracy;

·        stworzenie  i aktualizowanie  banku danych o sytuacji na rynku pracy i ich wykorzystywanie;

·        analizowanie zebranych informacji o rynku pracy w celu określania właściwych kierunków działania urzędu;

·        zbieranie informacji z instytucji szkoleniowych o możliwościach kształcenia;

·        upowszechnianie pozyskanych informacji wśród stanowisk merytorycznych w urzędzie;

 

zad.3

 

·        opracowanie informacji dla potrzeb rynku pracy.

 


5. Nazwa funkcji:  FORMALNA OBSŁUGA KLIENTA

 

 

Cel: REJESTRACJA

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)     rejestracja zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)        karta rejestracyjna,

 

2)        dokumenty niezbędne do rejestracji,

 

3)        stanowisko komputerowe,

 

4)        oprogramowanie związane z kompleksową obsługą bezrobotnych z dostępem do procesu przyznawania świadczeń,

 

5)        zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sprawdzenie w bazie danych czy osoba, która zgłosiła się do rejestracji nie figuruje w ewidencji bezrobotnych lub ewidencji poszukujących pracy;

·        sprawdzenie prawidłowości wypełnienia karty rejestracyjnej;

·        sprawdzenie zgodności zawartych w niej danych z przedkładanymi dokumentami;

·        uzupełnienie karty rejestracyjnej w części przeznaczonej dla pracownika urzędu;

·        zapoznanie bezrobotnego z oświadczeniem zawartym na karcie rejestracyjnej i podpisanie go w obecności rejestratora;

·        wprowadzenie informacji do bazy danych;

·        ustalenie statusu bezrobotnego;

·        wydanie decyzji administracyjnej o statusie bezrobotnego i nabywaniu prawa do zasiłku lub odmowie jego przyznania;

·        ustalenie terminu pierwszej wizyty w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy;

·        współpraca z innymi stanowiskami w zakresie realizowanych zadań;

·        terminowe dokonywanie zgłoszeń rejestrowanych bezrobotnych oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych;

·        kierowanie do pośrednika pracy celem zapoznania się z ofertami    pracy;

·        przekazanie akt osobowych bezrobotnego lub poszukującego pracy na stanowisko ds. ewidencji i świadczeń;

·        zawiadomienie Ministerstwo Gospodarki i Pracy o zarejestrowaniu lub wyłączeniu z ewidencji osoby uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnego nie posiadającej zameldowania.

 

 


6. Nazwa funkcji:  GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI BUDŻETOWYMI PUP

 

 

Cel: OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA BUDŻETU

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)        planowanie środków budżetowych;

 

2)        ewidencjonowanie operacji budżetowych;

 

3)        kontrola dyscypliny budżetowej;

 

4)        obsługa kasowa budżetu;

 

5)        sporządzanie informacji, sprawozdań budżetowych i bilansu jednostki budżetowej;

 

6)        ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących aktywizacji zawodowej repatriantów;

 

7)        naliczanie i opłacanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)           plan budżetowy,

 

2)           jednolita klasyfikacja budżetowa i Zakładowy Plan Kont,

 

3)           limity określone przez Zarząd Powiatu,

 

4)           zarządzenia wewnętrzne i instrukcje,

 

5)           umowy cywilno – prawne,

 

6)           wyciągi bankowe, potwierdzenia sald,

 

7)           faktury, rachunki, czeki, polecenia przelewów,

 

8)           zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

9)           stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sporządzanie projektu budżetu na rok przyszły;

 

·        dokonywanie zmian w budżecie na podstawie decyzji jednostki nadrzędnej;

 

·        analizowanie przebiegu realizacji planu budżetu roku bieżącego;

 

·        opracowanie Zakładowego Planu Kont, w tym:

 

-         wykaz Kont Księgi Głównej,

 

-         przyjęcie zasad księgowania operacji księgowych oraz wyceny aktywów i pasywów,

 

-         przyjęcie zasad prowadzenia Ksiąg Pomocniczych i ich powiązanie z Kątami Księgi Głównej,

 

·        sporządzanie preliminarza wpływów i wydatków ZFŚS;

 

 

zad.2

 

·        naliczanie płac i prowadzenie miesięcznej karty wynagrodzeń pracownika;

 

·        gromadzenie i przechowywanie zwolnień lekarskich;

 

·        prowadzenie dokumentacji  i naliczanie świadczeń płatnych z funduszu ubezpieczeń społecznych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne opiekuńcze, chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze, porodowe, pogrzebowe);

 

·        naliczanie odpisów pracowniczych i ekwiwalentów;

 

·        sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowej;

 

·        rozliczanie umów zleconych i umów o dzieło;

 

·        rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie formularzy PIT;

 

·        sporządzanie miesięcznych zestawień list płac do rozliczeń składek ZUS;

 

·        uzgadnianie wszystkich elementów płac z kontami analitycznymi;

 

·        sporządzanie przelewów na płace oraz na kwoty potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych;

 

·        przygotowywanie i dekretowanie dokumentów księgowych;

 

·        przyjmowanie i rejestrowanie rachunków i faktur dotyczących zobowiązań i należności budżetowych;

 

·        księgowani na kontach analitycznych i syntetycznych oraz w Księdze Głównej;

 

·        gromadzenie OT środków trwałych i uzgadnianie ich wartości z ewidencją;

 

·        naliczanie umorzeń środków trwałych;

 

·        przeszacowanie środków trwałych;

 

·        prowadzenie kont środków trwałych i wyposażenia;

 

·        sporządzanie zestawień wartości środków trwałych i umorzeń w poszczególnych grupach;

 

·        ewidencjonowanie dyspozycji finansowych z ZFŚS;

 

·        zakładanie rachunków bankowych;

 

 

zad.3

 

·        analizowanie celowości wydatków;

 

·        sporządzanie sprawozdań i bilansów budżetowych;

 

·        nadzorowanie poprawności wydatków budżetowych w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej;

 

 

zad.4

 

·        wypłata wynagrodzeń;

 

·        rozliczanie delegacji służbowych;

 

·        wypłata należności z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 

·        przyjmowanie wpłat oraz wypłat za operacje płatne gotówką;

 

·        podejmowanie gotówki z banku;

 

·        przechowywanie gotówki;

 

·        gromadzenie dowodów kasowych i sprawdzanie raportów kasowych;

 

 

zad.5

 

·        sporządzanie informacji półrocznej i rocznej z wykonania budżetu;

 

·        sporządzanie sprawozdań miesięcznych – RB-27S, RB-28S;

 

·        sporządzanie sprawozdań kwartalnych RB–50, RB–N, RB-Z;

 

·        sporządzanie rocznego bilansu jednostki budżetowej;

 

 

zad.6

 

·        przygotowywanie i dekretowanie dokumentów księgowych;

 

·        księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych w Księdze Głównej;

 

 

zad.7

 

·        naliczanie i opłacanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

 

·        ewidencjonowanie operacji finansowych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Nazwa funkcji:  GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I INNMI FUNDUSZAMI CELOWYMI

 

 

Cel: OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA FUNDUSZU PRACY I INNYCH FUNDUSZY CELOWYCH

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)      planowanie środków Funduszu Pracy;

 

2)      ewidencjonowanie operacji finansowych Funduszu Pracy i innych funduszy celowych;

 

3)      kontrola dyscypliny wydatków z Funduszu Pracy;

 

4)      obsługa kasowa Funduszu Pracy;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      limity na zadania fakultatywne,

 

2)      zapotrzebowanie na środki FP,

 

3)      jednolita klasyfikacja budżetowa i Zakładowy Plan Kont,

 

4)      wyciągi bankowe, potwierdzenie sald,

 

5)      umowy cywilno – prawne,

 

6)      rachunki, faktury, przelewy, czeki, druki sprawozdań,

 

7)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

8)      stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,

 

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sporządzanie zapotrzebowania na środki FP na zadania fakultatywne;

 

·        sporządzanie meldunków zapotrzebowań na wydatki bieżące;

 

·        opracowanie Zakładowego Planu Kont w zakresie Kont Funduszu Pracy i Kont Funduszy Celowych;

 

 

zad.2

 

·      prowadzenie Kont Wydatków i Dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

 

·      przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych;

 

·      sporządzanie dziennych zestawień list wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych;

 

·      przygotowywanie przelewów bankowych środków FP i współpraca z bankiem w zakresie wypłat zasiłków  i innych świadczeń dla bezrobotnych;

 

·      przygotowywanie przelewów bankowych  środków innych funduszy celowych;

 

·      sporządzanie zestawień miesięcznych list wypłat zasiłków do celów rozliczania składki na ubezpieczenie społeczne oraz kwoty podatku od dochodów osobistych, a także naliczanie wydatków na zasiłki zgodnie z klasyfikacją budżetową;

 

·      windykacja nienależnie pobranych świadczeń z FP;

 

·      sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowej;

 

·      sporządzanie deklaracji podatkowej;

 

·      przelewanie środków FP kontrahentom Urzędu zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi;

 

·      przelewanie środków innych funduszy celowych kontrahentom Urzędu zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi;

 

·      sporządzanie zestawień zbiorczych przelewów;

 

·      numerowanie dowodów księgowych;

 

·      księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji gospodarczych;

 

·      uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych;

 

·      uzgadnianie dokonywanych wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ze stanowiskami merytorycznymi;

 

·      rozliczanie i ewidencjonowanie spłat pożyczek oraz uzgadnianie stanu obrotów ze stanowiskiem merytorycznym;

 

·      ewidencja dowodów księgowych;

 

·      egzekwowanie należności z nakazów komorniczych i sądowych dotyczących FP;

 

 

zad.3

 

·        analizowanie celowości wydatków;

 

·        przygotowywanie informacji o realizacji wydatków i limitów dla potrzeb Dyrektora Urzędu;

 

·        sporządzanie sprawozdań i bilansów;

 

·        nadzorowanie poprawności wydatków FP i innych funduszy celowych w układzie tytułów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;

 

·        przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki (dział ze sprawozdania GUS MGiP – MGiP – 02);

 

 

zad.4

 

·        wypłata zasiłków i innych świadczeń;

 

·        sporządzanie zestawień nie podjętych zasiłków i innych świadczeń;

 

·        uzgadnianie ze stanowiskami merytorycznymi zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych nie podjętych i nienależnych;

 

·        przyjmowanie wpłat oraz wypłat za operacje płatne gotówką;

 

·        podejmowanie gotówki z banku;

 

·        przechowywanie gotówki;

 

·        gromadzenie dowodów kasowych i sprawdzanie raportów kasowych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Nazwa funkcji:  GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Cel: OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)           sporządzanie wniosków beneficjenta o płatności;

 

2)           ewidencjonowanie operacji finansowych  Funduszy Europejskich;

 

3)           sporządzanie i przygotowywanie informacji do sprawozdań;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)           wnioski o płatności beneficjenta,

 

2)           jednolita klasyfikacja budżetowa i Zakładowy Plan Kont,

 

3)           wyciągi bankowe, potwierdzenie sald,

 

4)           umowy cywilno – prawne,

 

5)           rachunki, faktury, przelewy, czeki, druki sprawozdań,

 

6)           zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

7)           stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,

 

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność;

 

 

zad.2

 

·        opracowanie Zakładowego Planu Kont w zakresie kont funduszy europejskich;

 

·      prowadzenie Kont Wydatków i Dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

 

·      przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych;

 

·      sporządzanie dziennych rozliczeń list wypłat świadczeń dla bezrobotnych;

 

·      przygotowywanie przelewów bankowych środków Funduszy Europejskich i współpraca z bankiem w zakresie wypłat  świadczeń dla bezrobotnych;

 

·      sporządzanie zestawień miesięcznych list wypłat świadczeń do celów rozliczania składki na ubezpieczenie społeczne oraz kwoty podatku od dochodów osobistych, a także naliczanie wydatków na świadczenia zgodnie z klasyfikacją budżetową;

 

·      windykacja nienależnie pobranych świadczeń z Funduszy Europejskich;

 

·      sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowej;

 

·      sporządzanie deklaracji podatkowej;

 

·      przelewanie środków Funduszy Europejskich kontrahentom Urzędu zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi;

 

·      sporządzanie zestawień zbiorczych przelewów;

 

·      numerowanie dowodów księgowych;

 

·      księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji gospodarczych;

 

·      uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych;

 

·      uzgadnianie dokonywanych wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ze stanowiskami merytorycznymi;

 

·      ewidencja dowodów księgowych;

 

 

zad.3

 

·        przygotowywanie informacji o realizacji wydatków dla potrzeb Dyrektora Urzędu;

 

·        nadzorowanie poprawności wydatków Funduszy Europejskich w układzie tytułów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;

 

·        sporządzanie informacji finansowych do okresowych sprawozdań;

 

·        przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki (MGiP – 02, RB – 33 i bilansu);

 


 

9. Nazwa funkcji: INFORMOWANIE O USŁUGACH I DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

 

 

Cel: POPULARYZAJA USŁUG URZĘDU, USPRAWNIENIE OBSŁUGI KLIENTA

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)     upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz urzędu;

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

2)      materiały biurowe

 

3)      środki wizualne: tablice ogłoszeniowe, broszury, biuletyny, ulotki,

 

4)      urządzania / środki informacji wizualnej i nagłośnieniowej,

 

5)      informacje wizualne ułatwiające przemieszczanie się po urzędzie,

 

6)      dostęp do mediów, informatorów, ulotek i innych publikacji,

 

7)      środki techniczne: telefon, fax, komputer, kserokopiarka).

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        wydawanie odpowiednich formularzy / druków, informowanie i instruowanie klienta o sposobie ich wypełnienia;

·        udzielanie informacji / wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność urzędu oraz podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·        udzielanie informacji o aktualnej pomocy i usługach świadczonych przez urząd;

·        udzielanie informacji o możliwości korzystania z pomocy innych instytucji;

·        doskonalenie pracy punku informacyjnego;

·        obsługa informacji wizualnej i audiowizualnej;

·        uaktualnianie informacji wizualnych w urzędzie;

·        współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie przygotowywania bieżących komunikatów;


10. Nazwa funkcji: INSTRUMENTY RYNKU PRACY

 

 

Cel: WSPIERANIE PODSTAWOWYCH USŁUG RYNKU PRACY

 

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)           finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy;

 

2)           finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy;

 

3)           refundowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na  wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych;

 

4)           przyznawanie bezrobotnym jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

 

5)           refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej:

 

6)           refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanego bezrobotnego;

 

7)           finansowanie dodatków aktywizacyjnych;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)           zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

2)           środki Funduszu Pracy,

 

3)           kryteria przyznawania dofinansowania  wyposażenia miejsca pracy  i podjęcia działalności gospodarczej(formalny dokument wewnętrzny),

 

4)           wnioski, umowy cywilno – prawne i formularze wewnętrzne,

 

5)           środki techniczne: telefon, fax., komputer, kserokopiarka

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy;

 

zad.2

 

·        dokonywanie zwrotu kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy;

 

zad.3

 

·        przyjmowanie wniosków od pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz sprawdzanie jego kompletności i weryfikacja wniosku pod  względem formalnym,

 

·        odmowa – przedstawienie uzasadnienia,

 

·        negocjowanie warunków umowy,

 

·        sporządzanie i podpisywanie umowy (formularz wew. Umowy),

 

·        przekazywanie dyspozycji o wypłacie refundacji do komórki finansowo-księgowej,

 

·        zakładanie ewidencji zawartych umów o refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

 

·        przeprowadzanie okresowych kontroli pracodawców korzystających z refundacji poniesionych kosztów na  wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy w zakresie  zgodności wykorzystania przyznanej refundacji z warunkami umowy, (formularz wew. protokołu kontroli);

 

a)        podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu refundacji;

 

-       wezwanie do zwrotu refundacji, wraz z określeniem terminu (formularz wewnętrzny),

 

-      wypowiedzenie umowy,

 

zad.4.

 

·        opracowanie zasad przyznawania środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

·        zaopiniowanie ich przez powiatową radę zatrudnienia;

·        przyjmowanie wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz sprawdzenie jego kompletności i weryfikacja wniosku pod względem formalnym;

·        odmowa - przedstawienie uzasadnienia;

·        negocjowanie warunków umowy;

·        sporządzenie i podpisanie umowy, (formularz wew. umowy);

·        dokonanie odpowiednich zapisów w ewidencji bezrobotnych i w komputerowej bazie danych (formularz - zał. nr 1 do Rozporządzenia MPiPS 16.06.95),

·        przekazanie umowy dot. Przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej do komórki finansowo-księgowej w celu dokonania właściwej wypłaty z tego tytułu;

·        zakładanie ewidencji zawartych umów;

·        przeprowadzanie okresowych kontroli osób, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie  zgodności ich wykorzystania z warunkami umowy, (formularz wew. protokołu kontroli);

a)      podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu przyznanych środków;

 

-       wezwanie do zwrotu środków, wraz z określeniem terminu (formularz wewnętrzny),

 

-      wypowiedzenie umowy,

 

zad.5

 

·        przyjmowanie wniosków o refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz sprawdzanie jego kompletności i weryfikacja wniosku pod  względem formalnym,

·        przekazywanie dyspozycji o wypłacie refundacji do komórki finansowo-księgowej,

·        zakładanie ewidencji wniosków o refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,

zad.6

 

·        zawieranie z pracodawcami umów przewidujących zrefundowanie kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego oraz dokonywanie rozliczeń zawartych umów;

 

zad.7

 

·        przyjmowanie wniosków celem wypłaty dodatków aktywizacyjnych osobą, które:

 

a)        w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęły zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego  wynagrodzenia za pracę;

 

b)      z  własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

 

·        wydawanie decyzji o przyznaniu, wstrzymaniu, utracie prawa do dodatku aktywizacyjnego,

 

·        sprawdzanie list wypłat,

 

 

 

 

11. Nazwa funkcji:  KIEROWANIE KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI URZĘDU

 

 

Cel: ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA KOMÓREK

 

       ORGANIZACYJNYCH W URZĘDZIE

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)         podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania działu na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP   lub Z-cy Dyrektora PUP,

 

2)         szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami działu,  zakresem       współpracy z innymi działami PUP oraz ustaleniami kierownictwa,  przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,                             

 

3)         dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności:    umożliwianie pracownikom kierowanego działu uczestniczenia  w szkoleniach  organizowanych dla służb zatrudnienia.

 

4)         udzielanie pomocy pracownikom podległego działu w opracowywaniu procedur   i wytycznych realizacji zadań stałych.

 

5)         wykonywanie kontroli    pracy działu z punktu widzenia merytorycznego i  formalnego, której   szczegółowe   zasady   określa  regulamin kontroli  wewnętrznej pup,

 

6)         dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników   w szczególności nowoprzyjętych.

 

7)         opiniowanie doboru obsady osobowej podległego działu, wnioskowanie    wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar  dla podległych    pracowników,

 

8)         bieżąca współpraca z WUP w zakresie realizowanych zadań;

 

9)         podpisywanie korespondencji wew. i parafowanie pism wychodzących przed  podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Z-cy Dyrektora PUP.

 

10)    ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych   pracowników.

 

11)    powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom      wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.

 

12)    wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn.

 

13)    nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległej komórki, wynikających z  Regulaminu Organizacyjnego PUP,

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór dokumentów zawierających:

 

-         kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

2)      zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

3)      środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

4)      wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

5)      dostęp do banków danych,

 

6)      opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

7)      opracowania i analizy własne,

 

8)      możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

 

Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 


12. Nazwa funkcji:  KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

 

Cel: WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU URZĘDU

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)     planowanie kontroli;

 

2)    realizacja kontroli;

 

3)    ocena wniosków z kontroli;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

2)    druk i formularze wewnętrzne;

 

3)    środki techniczne: komputer z oprogramowaniem, drukarka,

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      ustalenie tematów, terminów oraz wskazanie osób uczestniczących w realizacji procesów kontroli 

 

·      opracowanie harmonogramu kontroli wewnętrznej;

 

·      opracowanie wzoru upoważnień, protokółów i sprawozdań do czynności kontrolnych;

 

 

zad.2

 

·      wykonywanie czynności kontrolnych i sporządzanie protokołów;

 

·      przygotowanie projektu zaleceń pokontrolnych;

 

·      prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i wydanych zaleceń;

 

·      kontrolowanie realizacji zaleceń;

 

·      prowadzenie rejestru kontroli organów zewnętrznych;

 

·      przygotowanie projektu odpowiedzi na zalecenia organów zewnętrznych;

 


13. Nazwa funkcji:  OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA URZĘDU

 

 

Cel: PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE URZĘDU W ZAKRESIE SPRAW ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYCH

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)     administrowanie majątkiem urzędu;

 

2)    zaopatrzenie pracowników urzędu w środki techniczno-biurowe;

 

3)    prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu pracy;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     środki finansowe,

 

2)    zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

3)    druki i formularze,

 

4)    stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem,

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      utrzymywanie lokali, pomieszczeń, sprzętu we właściwym stanie technicznym i stanie czystości;

 

·      nadzór nad terminowym dokonywaniem opłat związanych z funkcjonowaniem urzędu;

 

·      zapewnienie ochrony obiektów i mienia urzędu;

 

·      sporządzanie okresowych harmonogramów robót konserwacyjnych;

 

·      prowadzenie spraw dotyczących OC., stanu BHP i ochrony ppoż. w urzędzie;

 

·      wydawanie skierowań na wstępne badania  lekarskie, na przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż.

 

 

zad.2

 

·      ustalanie potrzeb w zakresie materiałów biurowych i środków technicznych;

 

·      prowadzenie zaopatrzenie w materiały biurowe, środki techniczne i sprzęt biurowy zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych;

 

·      konserwacja sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń;

 

·      gospodarka (ewidencjonowanie) drukami i formularzami;

 

·      zamawianie pieczęci, wizytówek, tablic informacyjnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci;

 

·      bieżąca prenumerata dzienników urzędowych, periodyków i czasopism;

 

·      prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

 

·      zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu łączności;

 

·      obsługa środków transportu będących własnością urzędu;

 

 

zad.3

 

·      opracowywanie projektów planów inwestycyjnych remontów w tym remontów bieżących;

 

·      opracowywanie projektów umów dla realizacji inwestycji i remontów;

 

·      nadzór nad realizacją planów inwestycyjnych remontów w tym remontów bieżących w trybie i na zasadach ustawy – Prawo zamówień publicznych;

 

·      udział w odbiorze zrealizowanych inwestycji lub remontów oraz ich rozliczeniach

 


14. Nazwa funkcji:  OBSŁUGA KADROWA

 

 

Cel: OBSŁUGA SPRAW PRACOWNICZYCH, REKRUTAJA I DOBÓR KADRY

 

 

Zadania podstawowe:

 

1)     prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu;

 

2)    zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników;

 

3)    kontrola dyscypliny pracy;

 

4)    prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami  kwalifikacyjnymi;

 

5)    organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;

 

6)    obsługa ZFŚS.;

 

7)    opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników urzędu;

 

8)    przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu;

 

 

Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     dokumenty, druki, formularze związane z przyjęciem, zwolnieniem oraz z przebiegiem zatrudnienia,

 

2)    zbiór obowiązujących przepisów prawnych, komentarze, skorowidze aktów prawnych (Kodeks Prawny, przepisy wykonawcze, KPA itp.)

 

3)    stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem,

 

 

Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku do pracy;

 

·        kompletowanie dokumentów osobowych kandydatów;

 

·        dokonywanie adnotacji w dowodzie osobistym i legitymacji ubezpieczeniowej;

 

·        wydawanie legitymacji ubezpieczeniowej;

 

·        prowadzenie korespondencji w sprawach ze stosunku pracy;

 

·        wydawanie świadectw pracy zwalnianym pracownikom;

 

·        kompletowanie dokumentów i kierowanie do ZUS wniosków emerytalno- rentowych;

 

·        obowiązek przekazywania informacji do ZUS o zatrudnieniu emeryta/rencisty;

 

·        prowadzenie ewidencji kar;

 

 

zad.2

 

·        gromadzenie i modyfikowanie aktualnych składników płacy pracownika;

 

·        gromadzenie i modyfikowanie danych z innych źródeł regulacji wynagrodzeń ( np. zwroty z FP, PFRON za zatrudnianie inwalidów lub bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych );

 

·        ustalanie uprawnień do wypłaty nagrody z zysku tzw.

Osoba, która wytworzyła informację: specjalista
Osoba, która odpowiada za treść: specjalista
Osoba, która wprowadzała dane: specjalista
Data wytworzenia informacji: 2007-02-08 08:51:46
Data udostępnienia informacji: 2007-02-08 08:51:46
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-13 08:56:33

Wersja do wydruku...

corner   corner