logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWELIZACJI
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 30 SIERPNIA 2006 R.
W SPRAWIE WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW BEZ KONIECZNOŚCI
UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ
(Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z 2007 r. Nr 120, poz. 824, z 2008r. Nr 17, poz. 106 oraz z 2009 r. Nr 21, poz. 114)

  
1.       Podstawową zasadą wynikającą z ww. rozporządzenia (§2 pkt 27 i 27a) jest umożliwienie wykonywania pracy przez cudzoziemca posiadającego obywatelstwo Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy w okresie nie przekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy na podstawie oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, które to oświadczenie jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.    
  
2.       Zgodnie z treścią przyjętego w dniu 2 lutego 2009 roku rozporządzeniem zmieniającym do grupy państw, wobec których zastosowano tzw. uproszczony system zatrudnienia na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy ważności wizy w celu wykonywania pracy, obok obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy , włączeni zostali obywatele Mołdowy (na mocy podpisanej przez Polskę w dniu 5 czerwca 2008 roku w Luksemburgu „wspólnej deklaracji w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności pomiędzy Unią Europejską a republiką Mołdowy”).
 
3.       Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w §2 pkt 27 i 27a ww. rozporządzenia jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy. Okres zatrudnienia można wykorzystać w sposób ciągły (pełne sześć miesięcy) lub w kilku krótszych okresach w zależności od potrzeb pracodawcy. W trakcie pobytu w Polsce można zmieniać pracodawcę. Wymagana jest wówczas dodatkowa rejestracja oświadczenia przez nowego pracodawcę, jak również uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniego dokumentu umożliwiającego dalszy, legalny pobyt. Jednakże łączny okres zatrudnienia w każdym przypadku nie może przekroczyć sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.
 
4.       Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu-wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.
Ponadto, dla Powiatowych Urzędów Pracy oświadczenie stanowi informację o wolnych stanowiskach pracy i służy do monitorowania przepływów migracyjnych.
 
5.       Przepisy nie określają urzędowego wzoru oświadczenia. Dla wygody pracodawców, PUP i organów konsularnych MPiPS w porozumieniu z MSWiA i MSZ opracował wzór oświadczenia, który można pobrać z niniejszej strony.
 
6.       Oświadczenie powinno być złożone wraz z kopią. Rejestracja oświadczenia przez PUP jest czynnością techniczną . PUP umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.
 
7.       W przypadku, gdy cudzoziemiec utracił posiadane oświadczenie, możliwe jest, by na jego wniosek lub w związku z ewentualnym postępowaniem kontrolnym PIP, SG lub innych służb, na podstawie prowadzonej ewidencji PUP wydał potwierdzoną za zgodność kopię oświadczenia.
 
8.       Oświadczenia powinny być wypełniane kompletnie i czytelnie, aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących pracodawcę. Należy zwrócić uwagę na informację umieszczoną przed miejscem na podpis pracodawcy: „Postępowanie niezgodne z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców podlega karze określonej w art. 120 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz skutkuje konsekwencjami wynikającymi z art. 96 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.)”.
 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWELIZACJI
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 29 STYCZNIA 2009R. W SPRAWIE WYDAWANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA (Dz. U. z 2009r. Nr 16 poz.84)
 
1.     Znowelizowane rozporządzenie przewiduje możliwość wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę cudzoziemca. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane. W przypadku , gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 
2.      Warunkiem otrzymania takiego zezwolenia jest między innymi uzyskanie informacji starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji. W tym celu pracodawca składa ofertę pracy do właściwego urzędu pracy. Przesłankami koniecznymi do decyzji o wydaniu zezwolenia jest sprawdzenie czy wymagania stawiane w ofercie pracy są adekwatne do rodzaju wykowywanej pracy na wskazanym przez pracodawcę stanowisku pracy. Ponadto obowiązuje zasada niedyskryminacji, tzn. pracodawca musi zadbać o to, by wynagrodzenie cudzoziemca nie było niższe od wynagrodzenia, które otrzymują inne osoby wykonujące pracę na podobnym stanowisku.
 
3.     Informacja ta jest wydawana w terminie:
 
nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji
 
- nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
Wzór informacji, o której wyżej mowa jest określony w załączniku nr 5 rozporządzenia.
 
4.     Określa się następujące typy zezwoleń na pracę:
 
1.       Typ A- dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP
2.       Typ B- dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
3.       Typ C- dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym
4.       Typ D- dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nie posiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium RP, delegowanego na terytorium RP w celu realizacji usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)
5.       Typ E- dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium RP na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany w pkt B-D 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w następujących instytucjach:
 
·         Urzędy Wojewódzkie – Wydział Polityki Społecznej i Wydziały Spraw Cudzoziemców
·         Wojewódzkie Urzędy Pracy
·         Departament Migracji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki do pobrania: 2009-06-08 14:24:13 - Załącznik nr 5 (55.32 kB)
2009-06-08 14:29:08 - Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (188.76 kB)

Nazwa dokumentu: Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Białorusi, Rosji lub Ukrainy
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Kunat
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kunat
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara
Data wytworzenia informacji: 2007-09-19 08:17:11
Data udostępnienia informacji: 2007-09-19 08:17:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-08 14:31:40

Wersja do wydruku...

corner   corner