logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KRYTERIA WYBORU
INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
POWIATOWY URZĄD PRACY W GÓRZE
 
Postanowienia ogólne
§1
Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o:
1.      Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
2.      Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655),
3.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315),
4.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314).
§2
Ilekroć w niniejszych Kryteriach jest mowa o:
1.      Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Górze,
2.      Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315) oraz w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314),
3.      Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 
Ogólne kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
§3
1.      Wybór instytucji szkoleniowej w przypadku szkoleń grupowych oparty jest o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych.
2.      Wybór instytucji szkoleniowej w przypadku szkoleń indywidualnych - wskazanych przez osobę,  dokonywany jest na zasadach zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dnia 31.01.2008r.
§4
Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w Ustawie, Powiatowy Urząd Pracy uwzględnia w szczególności kryteria określone w §31 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315).
§5
1.      Niniejsze Kryteria mają zastosowanie zarówno przy organizacji szkoleń grupowych, jak i indywidualnych – wskazanych przez osobę.
2.      Z uwagi na specyfikę szkoleń indywidualnych wybór jednostki szkoleniowej następuje ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, a mianowicie:
a)      dostępności miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o przeszkolenie,
b)      czasu realizacji szkolenia- termin najbliższego kursu.
 
Tryb wyboru instytucji szkoleniowych
§6
1.      Wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie protokołu z oceny ofert szkoleniowych, sporządzonego przez pracowników zajmujących stanowiska specjalistów ds. rozwoju zawodowego.
2.      Osoby przygotowujące protokół dokonują oceny ofert szkoleniowych na karcie oceny stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych Kryteriów.
3.      Oceny dokonuje się na zasadach jawności, równego traktowania instytucji szkoleniowych ubiegających się o przeprowadzenie szkoleń, bezstronności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
§7
1.      Podczas procedury wyłaniania instytucji szkoleniowej, której zlecone zostanie szkolenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 
a)      posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (brak wpisu powoduje odrzucenie oferty),
b)      posiadanie programu szkolenia zgodnego z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) oraz w razie możliwości wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra- 40%,
 
Sposób przyznawania punktów;
Ø pogram szkolenia zgodny w wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) oraz w razie możliwości wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra- 40 pkt
Ø pogram szkolenia nie zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) - 0 pkt.
 
c)      posiadanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej (podstawą oceny będzie wykaz osób, sporządzony przez instytucję szkoleniową,  przewidzianych do realizacji szkolenia oraz posiadane kwalifikacje i uprawnienia tych osób) – 3%
 
Sposób przyznawania punktów;
Ø posiadanie kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do prowadzenia szkolenia – 3 pkt.
Ø brak kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do przeprowadzenia szkolenie – 0 pkt
 
d)     posiadanie odpowiednio dostosowanej ilości i jakości pomieszczeń i pomocy dydaktycznych do potrzeb zlecanego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (podstawą oceny będzie oświadczenie jednostki szkoleniowej) – 3%
Sposób przyznawania punktów;
Ø posiadanie odpowiednio dostosowanej ilości i jakości pomieszczeń, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do potrzeb zleconego szkolenia (ilości skierowanych osób) - 3 pkt.
Ø brak odpowiednio dostosowanej ilości i jakości pomieszczeń, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do potrzeb zleconego szkolenia – 0 pkt.
 
e)      posiadanie nadzoru wewnętrznego mającego na celu podnoszenie jakości prowadzonego szkolenia – (podstawą oceny będzie oświadczenie o sprawowaniu nadzoru wewnętrznego, oraz posiadanie przez osobę sprawującą ten nadzór uprawnień pedagogicznych-ksero dokumentu) - 3%
 
Sposób przyznawania punktów;
Ø posiadane oświadczenia o prowadzonym nadzorze wewnętrznym – 3 pkt.
Ø brak oświadczenia o prowadzonym nadzorze wewnętrznym – 0 pkt
 
f)       sposób sprawdzania efektów szkolenia (podstawą oceny będzie oświadczenie z instytucji szkoleniowej o  sposobie sprawdzania efektów szkolenia) – 3%
 
Sposób przyznawania punktów;
Ø posiadanie oświadczenia o sposobie sprawdzania efektów szkolenia – 3 pkt.
Ø brak oświadczenia o sposobie sprawdzania efektów szkolenia – 0 pkt.
 
g)      wystawianie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnych z obowiązującymi przepisami (podstawą oceny będzie wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji) – 3 %
 
Sposób przyznawania punktów;
Ø dokumenty zgodne z przepisami obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia – 3pkt.
Ø dokumenty nie zgodne z przepisami obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia – 0 pkt.
 
h)      konkurencyjna cena szkolenia w chwili realizacji szkolenia przy zachowaniu wysokiego poziomu szkolenia – 40%
 
Sposób przyznawania punktów;
 
             cena najniższa
( z pośród otrzymanych ofert)
Ø   ----------------------------------- x znaczenie kryterium 40 pkt.
    cena oferty ocenianej
 
i)        poziom zaangażowania instytucji szkoleniowej w zakresie pozyskiwania miejsc pracy dla przeszkolonych osób (podstawą oceny będzie oświadczenie z jednostki szkoleniowej o współpracy z pracodawcami w zakresie zatrudniania przeszkolonych osób lub deklaracje pracodawców o możliwości zatrudnienia przeszkolonych w danym zakresie osób) – 3%


 
Sposób przyznawania punków;
Ø posiadanie oświadczenia o współpracy jednostki szkoleniowej z pracodawcami w zakresie zatrudnienia przeszkolonych osób lub posiadanie deklaracji pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przeszkolonych osób – 3 pkt
Ø brak oświadczenia o współpracy jednostki szkoleniowej z pracodawcami w zakresie zatrudnienia przeszkolonych osób lub brak deklaracji pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przeszkolonych osób – 0 pkt
 
j)        posiadanie certyfikatu jakości usług, w tym między innymi akredytacja kuratora oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, standard HACCP, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości (podstawą oceny będą kserokopie posiadanych certyfikatów) - 2%
 
Sposób przyznawania punktów:
Ø posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – 2 pkt
Ø brak certyfikatu jakości – 0 pkt.
 
§8
1.      Oferty będą oceniane na podstawie informacji zawartych w ofercie szkoleniowej oraz w dokumentach załączonych do tej oferty.
2.      Oferty zostaną ocenione  przez zsumowanie punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów.
3.      Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z poszczególnych kryteriów.
4.      W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie oferty Powiatowy Urząd Pracy w Górze przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowej, będzie brał pod uwagę dotychczasową współpracę z tut. Urzędem.
 
 
Postanowienia końcowe
§9
1.      Niniejsze Kryteria będą umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.
2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Kryteriach będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2007-11-12 08:16:52
Data udostępnienia informacji: 2007-11-12 08:16:52
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 08:33:04

Wersja do wydruku...

corner   corner