logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KRYTERIA WYBORU
INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GÓRZE

 
Postanowienia ogólne
§1

Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

2. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r., Nr 177, poz.1193).

 
§2

Ilekroć w niniejszych Kryteriach jest mowa o:

1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Górze,

2. Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r., Nr 177, poz.1193),

3. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

 

Ogólne kryteria wyboru instytucji szkoleniowych

§3

1. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej mają na celu wyłonienie instytucji szkoleniowej spełniającej wymagania Powiatowego Urzędu Pracy w Górze do przeprowadzenia szkolenia w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie.

2. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej mają zastosowanie do przeprowadzania szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione oraz szkoleń grupowych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro.

Do szkoleń tych mają zastosowani również przepisy wewnętrzne, tj. „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze”.

3. Przy realizacji szkoleń, których wartość szacunkowa przekracza równowartość kwoty 14 000 euro, wybór instytucji szkoleniowej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

 
§4

4. W celu rozeznania rynku usług szkoleniowych Powiatowy Urząd Pracy w Górze, przesyła Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1), ze wskazaniem granicznego terminu ich składania

5. Instytucje szkoleniowe w odpowiedzi na zaproszenie składają ofertę szkoleniową wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie PUP.

6. Ocenie podlegać będą jedynie oferty kompletne i przygotowane zgodnie z wymogami Urzędu określonymi w druku oferty szkoleniowej.

7. Wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje się spośród wszystkich ofert szkoleniowych, które wpłynęły w terminie składania propozycji szkolenia.

 
§5

1. Osoba uprawniona do szkolenia może dołączyć do wniosku o skierowanie na szkolenie informacje o wybranym przez siebie szkoleniu uwzględniające w szczególności nazwę i termin szkolenia oraz nawę i adres wskazanej instytucji szkoleniowej.

2. Instytucja szkoleniowa o której mowa w §5 ust. 1 zostanie uwzględniona w przeprowadzanym rozeznaniu rynku.

3. Z uwagi na specyfikę szkoleń indywidualnych wybór instytucji szkoleniowej do realizacji szkolenia wskazanego przez osobę nastąpi w oparciu o kryteria zawarte w §7, a także dodatkowo z uwzględnieniem:

a) terminu i czasu realizacji szkolenia,

b) dostępności miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej.

4. W przypadku zaistnienia konieczności zorganizowania szkolenia wskazanego przez osobę o podobnej tematyce w okresie 3 miesięcy od dnia rozeznania rynku usług szkoleniowych, możliwe będzie wykorzystanie złożonych wcześniej ofert.

 
 

Tryb wyboru instytucji szkoleniowych

§6

1. Wybór instytucji szkoleniowej dokonywany jest na zasadach jawności, konkurencyjności, równego traktowania instytucji szkoleniowych ubiegających się o przeprowadzenie szkoleń, bezstronności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

2. Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w Ustawie, Powiatowy Urząd Pracy uwzględnia w szczególności kryteria określone w §74 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r., Nr 177, poz.1193).

3. Wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie protokołu z oceny ofert szkoleniowych, sporządzonego przez pracowników ds. szkoleń.

4. Osoby przygotowujące protokół dokonują oceny ofert szkoleniowych na karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Kryteriów.

 
§7

1. Podczas procedury wyłaniania instytucji szkoleniowej, ocenie podlegać będą następujące kryteria:

a) dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikację. Bierze się pod uwagę zasadność zakresu tematycznego szkolenia z zapotrzebowaniem rynku pracy, potrzebami pracodawców, na dane kwalifikacje.

 

Sposób oceny:

  • zakres szkolenia dostosowany / nie dostosowany do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje

b) jakość oferowanego programu szkolenia oraz w razie możliwości wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra

 

Sposób oceny:

  • program szkolenia dostosowany / nie niedostosowany do zakresu szkolenia oraz obowiązujących przepisów prawa i wymagań zamawiającego ,
  • program szkolenia przygotowany / nie przygotowany z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra (w razie możliwości)
 
 

c) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

Podstawą oceny będzie sporządzony przez instytucję szkoleniową wykaz osób biorących udział w realizacji szkolenia oraz posiadane przez nich: wykształcenie , uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia. Potwierdzeniem będą kserokopie dyplomów, dyplomów, zaświadczeń o ukończeniu kursów, legitymacji instruktorów itp.

 
Sposób oceny:
  • kwalifikacje i doświadczenie kadry dostosowane / nie dostosowane do zakresu szkolenia
 

d) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia

Podstawą oceny będzie szczegółowy opis miejsca odbywania szkolenia (wielkość sali, klimatyzacja, dostęp do pomieszczeń sanitarnych) opis wyposażenia w sprzęt audiowizualny, materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, a także wyposażenie w sprzęt i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

 

Sposób oceny:

  • wyposażenie dydaktyczne i pomieszczenia dostosowane / nie dostosowane do potrzeb szkolenia
 

e) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnych z obowiązującymi przepisami (podstawą oceny będą wzory dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji)

 

Sposób oceny:

  • dokumenty zgodne/ nie zgodne z przepisami obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia i wymaganiami Zamawiającego
 

f) sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia (bierze się pod uwagę sposób organizacji zajęć praktycznych np. liczbę uczestników szkolenia przypadających na 1 stanowisko praktycznej nauk (maszynę, urządzenie, komputer), miejsce w jakim prowadzone są zajęcia praktyczne (czy wiąże się no z kierunkiem szkolenia) itp.

 

Sposób oceny:

Sposób organizacji zajęć dostosowany / nie dostosowany do zakresu szkolenia
 

2. Podczas procedury wyłaniania instytucji szkoleniowej, punktowaniu podlegać będą następujące kryteria:

a) konkurencyjna cena szkolenia w chwili realizacji szkolenia przy zachowaniu wysokiego poziomu szkolenia – 80%

 

Sposób przyznawania punktów;

 

cena najniższa

(z pośród otrzymanych ofert)

----------------------------------- x znaczenie kryterium 80 pkt.

cena oferty ocenianej
 
 
 

b) posiadanie certyfikatu jakości usług, w tym między innymi: akredytacja kuratora oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, oraz inne certyfikaty zgodnie tematycznie z zakresem szkolenia (podstawą oceny będą kserokopie posiadanych certyfikatów) - 20%

 

Sposób przyznawania punktów:

  • posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – 20 pkt
  • brak certyfikatu jakości – 0 pkt.
 
§8

1. Oferty będą oceniane na podstawie informacji zawartych w ofercie szkoleniowej oraz w dokumentach załączonych do tej oferty.

2. W przypadku szkoleń grupowych za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełniać będzie wszystkie wymagania i kryteria oraz zawierać będzie najniższą cenę.

3. W przypadku dwóch ofert z jednakową ceną Powiatowy Urząd Pracy w Górze przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowej, będzie brał pod uwagę dotychczasową współpracę z tut. Urzędem oraz opinię uczestników.

4. W przypadku szkoleń indywidualnych, jeśli więcej niż jedna oferta będzie spełniać wymagania Zamawiającego i kryteria określone w §7 ust. 1, a różnica w cenie szkolenia, wyliczona zgodnie ze wzorem, będzie mieściła się w granicy 10%, osoby uprawnione będą miały możliwość wyboru instytucji szkoleniowej, do której zostaną skierowane.

 

Postanowienia końcowe

§9

1. Niniejsze Kryteria dostępne będą w siedzibie Urzędu oraz umieszczone zostaną na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Kryteriach będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

 

Pliki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 do Kryteriów - oferta szkoleniowa
  2. Załącznik nr 2 do Kryteriów - Karta indywidualnej oceny oferty

Nazwa dokumentu: Kryteria wyboru instytucji szkolących
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-11-12 08:16:52
Data udostępnienia informacji: 2007-11-12 08:16:52
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 09:50:19

Wersja do wydruku...

corner   corner