logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                      

 

 

 

REZULTATY PROJEKTU

 

 

 

 

REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W GÓRZE

 

 

 

 

 

 

 

 

„NOWY START”

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOŁFINASOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.3 "Przeciwdziałanie
 i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".
Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, schemat a)

 

 

 

 

Realizację projektu rozpoczęto 1 kwietnia 2005 roku, a zakończono    31 sierpnia 2006 roku.

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 409 004,61 zł.

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

-              301 600,00 zł. wkład Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

 

 

 

-              79 097,61 zł. wkład Funduszu Pracy,

 

 

 

 

-              28 307,00 zł. wkład budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

Głównym celem podejmowanych działań było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród mieszkańców powiatu górowskiego. Cele szczegółowe projektu w głównej mierze skupiały się na dostarczeniu grupie beneficjentów ostatecznych nowych, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji, bądź podniesieniu już posiadanych, poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy oraz pracach interwencyjnych poprzedzonych szkoleniem motywacyjnym. Działania te miały za zadanie także dostarczyć uczestnikom projektu niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz ukształtować w nich pozytywne postawy wobec pracy. W konsekwencji wzrosła samoocena uczestników projektu oraz wiara we własne możliwości. Realizacja programu przyniosła wymierne korzyści związane z podniesieniem atrakcyjności tej grupy bezrobotnych, ułatwiając im powrót na rynek pracy.

 

 

 

 

Działania podejmowane w ramach projektu skierowane były do osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących powiat górowski w wieku powyżej 25 lat, zarejestrowanych w PUP od 12 do 24 miesięcy. 

 

 

 

 

W okresie realizacji projektu wsparciem objętych zostało 95 osób (w tym 50 mężczyzn i 45 kobiet) co stanowi 100% planowanej liczby beneficjentów ostatecznych. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie skorzystały z usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Odbywanie przygotowania zawodowego rozpoczęło 80 osób (w tym 47 mężczyzn i 33 kobiety) czyli 100% osób mających skorzystać z tej formy wsparcia, założonych we wniosku, natomiast 70 osób zakończyło odbywanie przygotowania zawodowego zgodnie z zaplanowaną ścieżką tj. 87,5%. Szkolenie dla archiwistów ukończyło 10 osób (w tym 10 kobiet) tj. 100% założonej we wniosku o dofinansowanie liczby beneficjentów ostatecznych. Natomiast 5 osób tj. 100% przewidywanej liczby (tym 3 mężczyzn i 2 kobiety) po zakończonym szkoleniu motywacyjnym podjęło pracę w ramach subsydiowanego zatrudnienia. W wyniku wszystkich działań podjętych w ramach projektu 28 beneficjentów ostatecznych (w tym 14 mężczyzn i 14 kobiet), którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką podjęło zatrudnienie. Zmiana pasywnej postawy, wzrost zaufania we własne możliwości oraz nabycie umiejętności pracy w zespole to niemierzalne wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Zrealizowane zostały w wyniku zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej poprzez umożliwienie beneficjentom ostatecznym odbywania przygotowania zawodowego.

 

 

 

 

W trakcie realizacji projektu 11 beneficjentów ostatecznych projektu zrezygnowało z uczestnictwa. Siedem osób zgłosiło podjęcie pracy, jeden z beneficjentów ostatecznych projektu został osadzony w zakładzie karnym, kolejny beneficjent nie zgłosił się do pracy po zwolnieniu lekarskim, nie skontaktował się także z Urzędem Pracy. Natomiast 1 osoba nie stawiła się w wyznaczonym terminie, a jeden beneficjent ostateczny po 17 dniach udziału w projekcie przerwała odbywanie przygotowania zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci projektu zostali poddani 3 krotnemu badaniu ankietowemu. Pierwsze badanie miało miejsce na początku udziału w projekcie i służyło rozpoznaniu oczekiwań związanych udziałem w projekcie.

 

 

 

 

W połowie udziału w projekcie miało miejsce drugie badanie ankietowe, które miało na celu określenie sytuacji beneficjentów ostatecznych po rozpoczęciu udziału w projekcie.

 

 

 

 

Badaniu ankietowemu na zakończenie udziału w projekcie poddano beneficjentów ostatecznych celem określenia poziomu zadowolenia, adekwatności i korzyści z udziału w projekcie. Dzięki tej ankiecie  uzyskaliśmy informacje o ocenie realizowanego projektu.

 

 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2006-09-18 09:16:14
Data udostępnienia informacji: 2006-09-18 09:16:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-08 09:25:18

Wersja do wydruku...

corner   corner