logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 15.02.2008r.
 
 
Ogłoszenie nr 2/2008 o naborze na wolne stanowisko
 
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
doradca zawodowy - stażysta
 
Nazwa i adres pracodawcy:
 
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Podwale 24
56-200 Góra
 
Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
doradca zawodowy- stażysta
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne
 • staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia – minimum 3 lata
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • prawo jazdy kat. B
 • szkolenia z zakresu obsługi klienta
  
Wymagania  dodatkowe:
 
 • dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wydanych na tej podstawie,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość lokalnego rynku pracy,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)       Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy;
a)     udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych;
b)   określanie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy;
c)      udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
d)     udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
e)     określanie przydatności kandydatów do zawodu;
f)       kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
g)     współpraca z pośrednikiem pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie;
 
2)      Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;
a)     wykonywanie specjalistycznych ocen i badań na potrzeby klientów urzędu;
b)     ocena wyników badań i ich wykorzystywanie w pracy z klientem;
 
3)       Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
a)     udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów  do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 
4)       Tworzenie banku danych nt. informacji zawodowej;
a)     opracowywanie informacji zawodowej;
b)     odpowiednie gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie;
c)      opracowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz;
 
5)       Popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów urzędu;
 
 
Wymagane dokumenty:
 • kserokopia dowodu osobistego
 • życiorys (CV) i list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności na w/w stanowisku
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku wyłonienia w drodze naboru i zatrudnienie w PUP dostarczenie zaświadczenia o niekaralności)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • prawo jazdy kat. B
 
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.02.2008r. do godz. 14.00
 
Sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko doradca zawodowy- stażysta”
Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Podwale 24, 56-200 Góra – pok. nr 8 (sekretariat)
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.
 
 
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Górze
 
Barbara Murlik
 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-15 12:24:07
Data udostępnienia informacji: 2008-02-15 12:24:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-18 10:31:57

Wersja do wydruku...

corner   corner